Správa o výsledkoch

    • Výsledná správa

    • Správa

      

     o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Špeciálnej základnej školy

     za školský rok 2017/ 2018.

      

     I.

     a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

      

     1.Názov školy:      Špeciálna základná škola

     2.Adresa školy: Gen. Svobodu 1273/ 73  Partizánske, psč. 958 01

     3. telefónne číslo:       038/ 74928 67                faxové číslo:   038/ 74928 67

     4.Internetová adresa: www.szspart.edupage.sk  e-mail:    szspart@gmail.com

     5. Zriaďovateľ: Okresný úrad, odbor školstva, Hviezdoslavova 3, Trenčín

      

      6. Vedúci zamestnanci školy:

      

     Meno a priezvisko

     Funkcie

     Mgr. Helena Kubelová

     riaditeľka školy

     Mgr. Janka Smatanová

     zástupca riaditeľky školy

     Mgr. Ľudmila Kumecká

     vedúca metodického združenia

     Mgr. Ivana Jarabá

     vedúca spoločenskovednej PK

     Mgr. Jozef Švrček

     vedúci prírodovednej PK

      

     7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

      

     Údaje o rade školy:

      

     Rada školy pri ŠZŠ  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v dňoch 19. 9. 2016 a 26. 09. 2016. Funkčné obdobie začalo dňom  20. 02. 2017  na obdobie 4 rokov. Do Rady  školy boli zvolení noví i staronoví členovia.

      

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Zvolený /delegovaný/ za

     1.

     Mgr. Jozef Švrček

     predseda

     za pedagogických zamestnancov

     2.

     Mgr. Jana Dominová

     zapisovateľ

     za pedagogických zamestnancov

     3.

     Peter Vičan

     tajomník

     za nepedagogických zamestnancov

     4.

     Petra Dvončová

     člen

     za rodičov

     5.

     Jana Suchá

     člen

     za rodičov

     6.

     Renáta Zábojníková

     člen

     za rodičov

     7.

     Mgr. Tatiána Križanová

     člen

     delegovaný za zriaďovateľa

     8.

     Mgr. Tibor Bélik

     člen

     delegovaný za zriaďovateľa

     9.

     Mgr. Martina Hudecová

     člen

     delegovaný za zriaďovateľa

            

      

     Rada školy zasadala podľa plánu zasadnutí.

      

      

     b)  Údaje o počte žiakov a tried :

      

            V školskom roku 2017/ 2018-   sa výchovno- vzdelávací proces na našej škole realizoval v 10 triedach (6 tried A variantu, 2 triedy B variantu, 1 trieda autistov, 1 trieda ZŠ pri zdravotníckom zariadení ) a v 1 oddelení ŠKD.

     1. ročník/ A                        6 žiakov                      tr. uč. Mgr. Viera Žáková

      

     2. ročník/ A+ C                  6 +2 žiakov                 tr. uč. Mgr. Martina Hvojníková

      

     3.- 4. ročník/ A                  4+ 4 žiakov                 tr. uč. Mgr. Erika Calpašová  

          

     5.- 8. ročník/ A+C             3+4+1  žiakov             tr. uč. Mgr. Martina Ladvenicová

      

     6. ročník/ A                        7 žiakov                      tr. uč. Mgr. Daria Letovancová

      

     7. - 9. ročník/ A:                 6+1 žiakov                  tr. uč. Mgr. Ivana Jarabá

      

     B1  var. +C                        7+2 žiakov                  tr. uč. Mgr. Jozef Švrček (asis.uč.

                                                                                              Mgr.J.Dominová)

      

     B2  var.+C                         6+3 žiakov:                 tr. uč. Mgr. Ľudmila Kumecká                                       

                                                                                    (od 1. 1. 2018 asis. uč. Július Sobol)

                         

     Trieda autistov+ C             4+1 žiaci                     tr. uč. Mgr. Veronika Bruchatá(asis.uč.

                                                                                              Soňa Holá)

                                                                                  

     ŠKD:                                 8 žiakov pravidelne

                                               6 nepravidelne            vych. Daniela Pavlovičová

      

     1.- 9. ročník  trieda ZŠ

     pri zdrav.zariadení:            variab. počet

                                               žiakov                         tr. uč. Mgr. Magdaléna Kocturová

      

     Náboženská výchova                                            Mgr. Mária Trokanová

      

     Spojené ročníky boli:         2. trieda 6 žiakov A var .+  2 žiaci C var.

                                               3.- 4. trieda 4 žiaci 3. roč.+ 4 žiaci 4. roč. A var

                                               5.- 8. trieda 3 ž. 5. r. A var.+ 4 ž. 8.r. A var. + 1 ž. 5. r. C var.       

                                               7. – 9. trieda   6 žiakov 7. roč. A var. + 1 žiak 9. roč. A var.

                                               B1 trieda 7 ž. B var.(  2.,4., 5., )+ 2 ž. C var.(5., 10. roč.)

                                               B2 trieda 6 ž. B var. ( 3.,7., 8.,9. roč.) +  3ž. C var.(5.,7. 9.r.)                                                                                   Trieda autistov-  4 ž. B var.  (1., 7., 8.,10. roč.)+  1ž. C var. (1.r.)

                                               1 trieda 1.- 9. roč. pri Z. z.

            V tomto školskom roku školu nastúpilo do školy 65  žiakov, v priebehu školského roka sa počet zvýšil na 67 žiakov.  ŠKD navštevovalo 14  žiakov. V priebehu roka sa 1 žiak odhlásili. Zostalo 13  žiakov, z ktorých navštevovalo ŠKD  pravidelne 8 žiakov  a 5 žiakov nepravidelne   2.- 8. ročníka A i B variantu. V škole sa stravovalo počas roka 33 žiakov, z toho bolo 21 žiakov v hmotnej núdzi  a 18 zamestnancov.

      

     končiaci žiaci:

      

     Počet končiacich žiakov:                                                  6

     Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu v OU:                     2

     Počet žiakov neumiestnených:                                         4

      

     Žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci v nižšom ročníku boli pravidelne oboznamovaní s učebnými odbormi v OU,  s novými odbormi, ktoré vznikli. Dostávali informácie o dňoch otvorených dverí na OU v Prievidzi.  Žiaci  9. ročníka sa ho aj zúčastnili spolu s rodičmi. Informácie o OU im poskytovala výchovná poradkyňa. Pre rodičov deviatakov sme zorganizovali stretnutie s výchovnou poradkyňou, kde dostali informácie o učebných odboroch a postupe v prijímacom konaní. Okrem toho mohli žiaci i rodičia konzultovať svoje problémy, otázky týkajúce sa nielen štúdia v OU s výchovnou  poradkyňou počas celého školského roka.

      

     e)   Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)

      

      (Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov

      

     Prospelo celkom:             41 žiakov A variant                1. st.=   20 ž.          2. st.=  21 ž.        

                                               13 žiakov B variant                1. st.=     5  ž.         2. st.=    8 ž.         

                                                 9 žiakov C variant                1. st.=     2 ž.          2. st.=    7 ž.    

                                                 4 žiaci autisti                         1. st.=     1 ž.          2. st.=    3 ž.

     Nehodnotení:          1 žiak  (C variantu - pre ťažký zdravotný postih+ veľmi zlú dochádzku) -

                                       riešené cez ÚPSVaR v Topoľčanoch.                                 

     Výchovné opatrenia:       Znížená známka zo správania            o 1 st.              7 žiakov

                                                                                                            o 2 st.              4 žiaci

     Pochvala riaditeľkou školy:            -za výborný prospech , slušné správanie a  reprezentáciu

                                                               školy                                                         9 žiaci 

      

            Výchovné opatrenia boli udeľované podľa závažnosti previnenia. Najviac boli žiaci trestaní za porušovanie vnútorného poriadku školy nevhodným správaním  a neospravedlnenou absenciou. Neospravedlnená absencia na vyučovaní žiakov bola riešená cestou viacnásobného predvolávania rodičov a pohovoru s nimi. Zároveň bolo poslané oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ÚPSV a R v Partizánskom a MSÚ, odboru školstva v Partizánskom (§ 18 ods. 1. zákona  č. 281/ 2002 Zb. o prídavku na dieťa a  o príspevku k prídavku na dieťa v znení  zákona č. 658/ 2002 Zb.- zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.)

     Škola spolupracovala v tomto smere pravidelne s ÚPSV a R a s MSÚ v Partizánskom.

      

     f)  Údaje o zameraní školy a učebných plánoch:

      

     ŠZŠ v Partizánskom poskytuje vzdelanie žiakom s mentálnym postihom. Väčšia časť žiakov (cca 70 %), má mentálny postih kombinovaný s postihom telesným, zrakovým, rečovým a pod.

     Súčasťou ŠZŠ je  Centrum špeciálnopedagogického  poradenstva, Veľká okružná 1107/15, Partizánske. Ku ŠZŠ bola priradená Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine, vedeným pod číslom A 99/ 025833, zo dňa 1. 9. 1999. Poskytuje klientom komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť, konzultácie, poradenstvo rodičom i pedagogickým zamestnancom a pod.

     Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine ŠZŠ Partizánske, vedeným pod číslom A2002/ 013077, zo dňa 26. 4. 2002, bola k ŠZŠ priradená trieda ZŠ pri zdravotníckom zariadení, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom školského veku v nemocničnom ošetrení.

               Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa v špeciálnej základnej škole vzdelávali v rámci vnútorného členenia školy v nasledovných variantoch:

     1. variant AŽiaci sa vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti s ľahkým stupňom MR.
     2. variant B – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihu sa vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti so  stredným stupňom MR.
     3. variant C -  Žiaci sa vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti s ťažkým stupňom MR a viacnásobným  zdravotným postihom.
     4. Žiaci, ktorých z dôvodu vysokého stupňa mentálneho postihnutia nie je možné vzdelávať podľa variantu A alebo B, sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných  v triedach špeciálnych základných škôl podľa individuálnych vzdelávacích programov.
     5.  autisti - žiaci s autizmom sa vzdelávajú podľa TEACCH programu a podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1,  podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti s autizmom s MR a inými pervazívnymi poruchami a podľa prvkov edukačno-behaviorálnej intervencie  (prvky ABA).
     6. Žiaci zdravotne a telesne oslabení- sa vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, 2  a podľa školského vzdelávacieho programu pre deti zdravotne postihnuté oslabené.

            Vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy na vzdelávacie varianty A, B, C pre žiakov s mentálnym postihnutím sa v súlade s § 97 ods. 5 školského zákona uvádza na doložke vysvedčenia.

      

     g)  Údaje o počte zamestnancov:

      

     Počet zamestnancov celkom:                                                                               22

                                               z toho:

     pedagogických:                                                                                                    17

                                                nepedagogických:                                                        5

     kvalifikovaných:                                                                                                    21

                                                nekvalifikovaných:                                                       1

      

      h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

      

     • Absolvovanie aktualizačného vzdelávania  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov “Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT“ - 1 zamestnanec
     • Účasť na aktualizačnom vzdelávaní  „Dieťa  a žiak s autizmom v pedagogickej praxi“-1zamestnanec
     • Účasť na aktualizačnom  vzdelávaní „Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel“-1 zamestnanec
     • Absolvovanie  aktualizačného vzdelávania „Didaktické testy v edukačnom procese“- 1 zamestnanec
     • Absolvovanie  aktualizačného vzdelávania  „Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových  interaktívnych  foriem  učeb.  materiálu“-1 zamestnanec
     • Absolvovanie  aktualizačného vzdelávania „Rozvoj digitálnej gramotnosti PZ a OZ“- 1 zamestnanec
     • Účasť na pred atestačnom školení, príprava na 1. atestáciu - 1 zamestnanec
     •  Vykonanie 1. atestačnej skúšky- 1 zamestnanec
     • Vykonanie  2. atestácie - 1 zamestnanec
     • účasť pedagogických zamestnancov na školeniach, seminároch a iných metodických podujatiach uskutočňovaných OÚ , odborom školstva v Trenčíne, MC v Trenčíne, CPPP a P v Partizánskom, MC v Bratislave, Pd F UK v Bratislave- 5 zamestnancov.  

                                                      

     i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

     Záujmová činnosť

      

            V školskom roku 2017/ 2018 sme pokračovali v záujmových  aktivitách, ktoré sa osvedčili a mali úspech u žiakov. Aktivity v záujmových krúžkoch mali pre žiakov veľký význam, zmysluplne im vypĺňali voľný čas po vyučovaní, rozširovali ich vedomosti a zručnosti.

     V škole pracovali tieto záujmové útvary:

     Stolno- tenisový- činnosť v tomto záujmovom útvare sa uskutočňovala podľa vopred vypracovaného plánu. Pravidelne ho navštevovalo 10 žiakov. Stretávali sa každý piatok v telocvični školy. Činnosť záujmového útvaru bola cielená relaxačne, oddychovo, so snahou zvyšovať telesnú zdatnosť žiakov. V priebehu roka žiaci uskutočnili  dva turnaje- vianočný a veľkonočný. Činnosť v záujmovom útvare žiakov bavila a vypĺňala im čas, ktorý by mohli venovať činnostiam protispoločenským.

     Nakoľko žiakov táto športová činnosť baví, budeme pokračovať v činnosti krúžku aj v budúcom školskom roku.

     Dramatickýv školskom roku  2017/2018  navštevovalo krúžok 10 žiakov. Činnosť v ňom 

     prebiehala podľa vopred vypracovaného a riaditeľkou školy schváleného plánu.

            V mesiaci február bola výchovno - vzdelávacia činnosť literárneho krúžku zameraná na rozvoj slovnej zásoby čítaním detských časopisov, hrami so slovami a nácvikom riekaniek, ktoré boli spojené s pohybom a hudbou.   

      V marci sa deti učili počúvať, vnímať a prerozprávať predčítavaním poviedok o deťoch, čím si rozvíjali slovnú zásobu a pamäť. Následne mali možnosť vybrať si film podľa vlastného výberu a pozerať ho na DVD prehrávači. Upravovaním textu a opravovaním chýb deti realizovali svoju kreativitu na hrách tvorivosti a postrehu. Maľovali výjavy z obľúbených rozprávok na počítači.

           V apríli sme začali súťažne a to hádankami o zvieratkách v čom boli žiaci mimoriadne úspešní. Príprava na školské kolo v prednese poézie a prózy „ básničkami o jari “. Kvízom ukáž čo vieš sme si overili naše všeobecné vedomosti. Pozerali sme rozprávku na DVD, čítali sme z detských časopisov podľa vlastného výberu a rozprávali sa o ilustráciách  k príbehom.

             V máji si deti utvrdzovali naučené písmená skladaním slov spoločenskou hrou so slovami kris – kros. Žiaci dotvárali obrázkami k textu maľované čítanie, ktoré sme spolu následne čítali. Koncom mesiaca sme sa zabavili a uvoľnili pohybovou hrou dostihy, pri ktorej deti napodobňovali pohyby a dupot koní pri dostihoch. 

      V júni žiaci čítali z knižky „Rozprávky z lesíka“ v ktorých vyberali rozprávky o našich lesných zvieratkách. Tým sme sa snažili bližšie spoznať život našich zvierat v lese. Následne sme ilustrovali poviedky o deťoch a zvieratách. Počúvaním rozprávok na počítači sme rozvíjali pamäť a slovnú zásobu prerozprávaním rozprávok.

      

     Počítačový- Počítačový krúžok v tomto školskom roku navštevovalo 10 žiakov školy A a B variantu.

     Obsah krúžku bol zameraný na rozvíjanie a utvrdzovanie základných zručností v používaní počítača a internetu. Žiaci a žiačky si podľa svojich schopností a možností rozvíjali zručnosti v používaní:

     • Microsoft Wordu (písanie a úprava textu, uloženie textu  do súboru podľa pokynov vyučujúcej),
     • Microsoft Power Pointu (ukážky tvorenia jednoduchej obrázkovej prezentácie a jej úpravy na konkrétnu tému, spoločné prezeranie prezentácií),
     • Skicár program maľovania,
     • internetu (vyhľadávanie informácií, vyhľadávanie a sťahovanie  obrázkov, pesničiek, hry podľa pokynov vyučujúcej).

     Počas krúžku sa žiaci učili vzájomnej tolerancie, spolupráce a pomoci. Oboznamovali sa s možnými nebezpečenstvami  a rizikami používania sociálnych sietí, závislostí na PV hrách, o ktorých sme spolu aj diskutovali. 

     Relaxácia a zároveň odmena pre žiakov bolo počúvanie skladieb obľúbených hudobných skupín, spevákov a speváčok cez slúchadlá, prípadne obľúbená PC hra. 

     Na záver počítačového krúžku sme zhodnotili získané vedomosti a zručnosti.

      

     Angličtina hrou a kresbou- záujmový útvar pracoval každý pondelok v mesiaci podľa vopred stanoveného plánu. Navštevovalo ho 11 žiakov 1.,5.,6.,7. ročníka A a B variantu. Slovnú zásobu v angličtine: počúvali a učili sa z magnetofónovej nahrávky „Angličtina pre deti“- Podhradská, Čanaky  a  Spievankovo  5 . Jednotlivé témy žiaci výtvarne spracovali. Vyrábali svietniky z koraliek a anjelov z krepového papiera ako darčeky pre rodičov.

     Žiaci sa zapojili do mnohých výtvarných súťaží v rámci okresu, kraja i celého Slovenska.- Krajina nádeje, kde získali ocenenie 2 žiaci. Výtvarný salón ZPMP, , Zelený svet, Deň Zeme, Celoslovenský výtvarný salón  znevýhodnených detí. Žiaci sa zúčastnili celoslovenskej súťaže „Chutné maľovanie“. Vo výtvarnej súťaži, ktorú organizovala Slovenská vodárenská spoločnosť sa naši žiaci umiestnili na 1. mieste zo ZŠ v okrese Partizánske. Jeden žiak bol ocenený vo Vv súťaži „Rok v kuchyni“.  Žiaci sa zapojili aj do Vv súťaže profesora Karola Ondreičku  „Mesiac detskej tvorby“. Krásne 3. miesto obsadila žiačka v celoslovenskej súťaži „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“, pod záštitou  Matice slovenskej a podpredsedu vlády SR. Výtvarné práce , ktoré tvorili len rómski žiaci putovali do celoslovenskej a medzinárodnej výtvarnej súťaže rómskych žiakov s názvom „Veselé sny“. Vyhodnotenie bude teraz v septembri.

      

     Zvedavá ovečka- záujmový útvar navštevovalo 10 žiakov  2.- 4. ročníka A a B variantu. V tomto záujmovom útvare sa venovala energia rôznym náboženským temam. Oporou boli biblické príbehy, ktoré žiaci čítali a následne sa o nich rozprávali.  Na začiatku každého stretnutia žiaci prečítali príbeh, vyučujúca  vysvetlila niektoré problematické body príbehu . Pomocou prečítaného príbehu žiaci hľadali súvislosť s dnešným dianím a prežívaním v našom prostredí. Potom žiaci príbeh zachytili kreslenou formou a podľa toho sa dalo zistiť ako  príbeh  pochopili . Výtvarné diela boli použité v rámci projektu  „Vytvorenie animovanej biblie pre deti“. Zatiaľ boli vytvorené jednotlivé obrázky, ktoré sa neskôr skompletizujú.

     Vzdelávacie stretnutia boli kombinované s hrami a aktivitami v triede a vonku. Počas spoločných hier sa žiaci k sebe správali ústretovo,  pozorne a vzájomne si pomáhali. Prechádzky zasa boli spojené s pozorovaním okolia, ľudí, ako sa k sebe správajú, ako sa správajú k prírode.

      

     Náboženská výchova

     V školskom roku 2017/ 2018 bola vyučovaná v 5. – 9. ročníku ako povinný predmet v kombinácii s etickou výchovou pre jednu skupinu žiakov. Pre prvý stupeň bol predmet náboženská výchova nepovinný.

     Skupinu tvorili žiaci 2.- 9. ročníka. Vyučovanie v počte 1 hodina týždenne bolo zamerané na osvojenie základných náboženských vedomostí a prípravu na prvé sväté prijímanie, poznávanie dôležitých hodnôt v živote človeka, vytváranie zrelého názoru na svet. Spolupráca so žiakmi bola dobrá, snažili sa byť počas hodiny aktívny, na hodinu sa pripravovali  aj keď na nich vplývala únava 6. vyučovacej hodiny.

     Hodiny náboženskej výchovy boli spestrované rôznymi aktivitami- maľovaním, vystrihovaním a spevom.

      

     Zdravotná výchova

          V školskom roku  2017/ 18  sa uskutočňovala  v 2. skupinách:

     1. skupina = 1.- 4. ročník A var. + B variant.

     2. skupina=  5.- 9. ročník A variant.

     Činnosť bola zameraná predovšetkým na osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú prácu so   žiakmi. Išlo o oblasti zamerané na starostlivosť o svoje telo, hygienu vlasov, nechtov, denný režim  a životosprávu. Veľká pozornosť bola venovaná problematike vývoja oboch pohlaví, rozmnožovaniu jedinca a tiež starostlivosti o novorodenca. Rozhovor bol vedený aj na tému návykové  látky. Všetky tieto témy boli realizované formou prednášok, besied a rozhovorov so žiakmi. Vyučovacia hodina bola spestrená premietaním filmov na preberanú tému.

     V praktickej časti pozornosť bola venovaná ošetrovaniu povrchových  rán, rezných rán, popálenín a nácviku poskytovania 1. pomoci. Osobitná pozornosť bola venovaná  ochoreniam, spôsobených vírusmi a baktériami a ich prevenciou.  Obsah bol zameraný aj  na témy vzájomných vzťahov spolužiakov v školskom prostredí, duševného zdravia žiakov v období adolescencie, prejavmi šikanovania v škole a vhodnom správaní sa na verejnosti.

          Na záver zdravotnej výchovy sme spoločne zhodnotili úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností.

      

     Kultúrne akcie školské a mimo školy:

      

     Besedy

      

     Pamätný deň holokaustu, 2. sv. vojna – beseda- spojená s vychádzkou k hornému pomníku.                                      "Marec- mesiac  knihy" – prečítanie knihy Kláry Jarunkovej- „ Hrdinský zápisník“

     „Moja kniha“- čítanie a rozhovor o prečítanom

     Beseda o štúdiu v OU Prievidza, OU Ladce a študijných odboroch.

     „Význam športovania“- prednáška spojená s besedou

     „Povedz nie šikane a agresivite“- prednáška + beseda

     Beseda na tému „Ako pomáham svojim rodičom“.

     Prednáška spojená s besedou na tému „Starostlivosť o zdravie“

     „Ja a peniaze“ –overovanie finančnej gramotnosti

      „Ako pomáhame svojim súrodencom a star. ľuďom“- beseda

     Internet- klady a zápory (prednáška)

     „Prvé lásky, ako poznám sám seba“- prednáška, spojená s besedou

     Beseda o drogách – „Nenič svoje múdre telo“

     „Svetový deň zdravia“- boj proti civilizačným chorobám - beseda

                                                                      

     Súťaže                                

      

     Krajská súťaž v minifutbale v Handlovej.

     Vv súťaž „Príroda pre vodu“       

     Jesenné hry v prírode                                                                  

     Zhotovenie masiek na karneval

     Súťaž  „Poznám hudobné nástroje“                    

     TVP (tvorba projektu)- vodné plochy Slovenska

     TVP (tvorba projektu)- „Moja rozprávka“ (tvorenie deja podľa obrázkov)

     TVP (tvorba projektu)- Hory na  Slovensku

     Maľované čítanie

     Vyhlásenie krajskej súťaže v Pv s názvom „Urobím si z krabice“.                                

     „Najkrajší strom, krík“- najkrajší plán, mapa       

     „Prehadzovaná“ - športová súťaž            

     Vianočný stolnotenisový turnaj   

     Športová súťaž- „Prekážková dráha“      

     Sánkovačka                                  

      „Najkrajší snehuliak“, obrázok, výrobok                                                                       

     Turnaj- osemsmerovky, v deň vysvedčenia

     Deň zimných radostí.

     Zimný turistický pochod

     Test „Liečivé rastliny“     

     Hra na spisovateľa     

     Test „Športovci Slovenska“ 

     Športová súťaž „Skokan školy“             

     „Viem sa slušne správať“ - kvíz   

     Súťaž v skladaní obrázkov                      

     Európa v škole, ZPMP, SPP                   

     Krajská súťaž v Pv „Urobím si z krabice“ .

     Karneval spojený s rôznymi hrami.          

     Veľkonočný stolnotenisový turnaj.         

     Účelové cvičenie                                    

     Didaktické hry                                                                                                                      

     Účasť na športových hrách v Pd            

     „Veselo sa hráme“- zábavné dopoludnie z príležitosti MDD.

     Zábavné súťaže pri príležitosti MDD      

      

     Výstavy prác žiakov   

      

     Výstava výrobkov zo súťaže „Urobím si z krabice“                   

     Obrázky z lístia, šišiek a plodov

     Výstava najkrajších karnevalových masiek

     Výstava prác žiakov z pracovného vyučovania /celoročná/

     Pravidelné výstavy prác žiakov v triedach a na ústrednej nástenke.

                                                                   

     Školské slávnosti, spoločenské a spoločné podujatia         

      

      Účasť na futbalovom turnaji v Handlovej

     „Pri vianočnom stromčeku“.

     Slávnostné posedenie pred Vianocami                  

     „Prišiel k nám Mikuláš“                           

     Krajská súťaž žiakov  v zručnosti

     Slávnostné posedenie ku „Dňu učiteľov“

     Deň Zeme- úprava okolia školy   

     „Deň otvorených dverí“ v OU Pd

     Účasť na športových hrách v Prievidzi

     Úprava areálu školy, školského pozemku, dielní, školských priestorov pred prázdninami.

     Príprava skleníka na výsadbu

     Účasť na slávnostnom vyhodnotení Vv v ZŠ s MŠ Šintava                  

      

     Tvorivé dielne  

      

     Zhotovovanie vianočných pozdravov a darčekov

     Príprava programu k Vianociam  

     Vianočné ozdoby – tvorivé dielne           

     Vianočné venčeky- výroba

     Zhotovenie masiek na karneval

     Zhotovenie darčekov a pozdravov k Vianociam pre svoju rodinu.

     „Vianočný stromček“ - výroba z rôznych materiálov

     Vzorkovnica vianočných pozdravov       

     Zhotovenie veľkonočných pozdravov     

     Veľkonočné tvorivé dielne

     Pozdravy a darčeky ku „Dňu matiek“

     Maľovanie veľkonočných vajíčok                       

     Príprava programu ku krajskej súťaži      

     Rozšírenie albumu „Krásy Slovenska“   

                                                                    

     Exkurzie         

      

     Návšteva hornonitrianskeho múzea v Prievidzi 3x

     Návšteva Tribečského múzea v Topoľčanoch. 2x

     Zimný turistický pochod

     Exkurzia do záhradného centra v Malých Uherciach     

     Exkurzia do knižnice v Partizánskom                 

     Návšteva mestského múzea v Partizánskom       

     Turistická vychádzka spojená s opekačkou

      

     Školský výlet        

      

     „Vodný svet Sebedražie“- návšteva račej farmy – A, B variant

     Výlet na „Kostrín“- autisti

                                                                    

     j)    Údaje o projektoch

      

     V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do tvorby týchto projektov

      

     • Materiálne vybavenie tvorivej dielne pre žiakov ZŠ okresu Partizánske, ktorá sa konala

     v rámci krajskej súťaže „Vyrobím z krabice“ a na zabezpečenie cien, občerstvenia.... Získané finančné prostriedky od mesta Partizánske v sume 300,- €.

     • Materiálne vybavenie krajskej súťaže „Vyrobím z krabice“- administratívny materiál, diplomy, ceny, občerstvenie pre žiakov, ktorí sa  zúčastnili vyhodnotenia:
     • Občerstvenie zabezpečili zamestnanci školy v hodnote 30,- € 
     • Predajňa mäso, Luhy - občerstvenie v hodnote 80,- €
     • Pizzéria Maják- občerstvenie v hodnote 30,- €
     • Cukráreň ISMED – cukrovinky v hodnote 50,- €
     • Sponzorsky získané vybavenie počítačovej učebne (CD nosiče, tonery, diskety...)    
     • v hodnote 10 €.
     • Projekt   „Vzdelanie – základ úspešnejšieho života“, podaný 13. 6. 2017 - schválený
     • Projekt „Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov- Špeciálna základná
     • škola Partizánske -  schválený
     • Projekt  Materiálno-technické vybavenie - kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre CŠPP v hodnote 2031,- € - nebol schválený
     • Projekt „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ v hodnote 9395,- € - schválený                                                                                                                                                                                                                                                                         
     • Projekt „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018“  v hodnote 6686,- € - nebol schválený

      

      k)    Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

      

     Tematická inšpekcia v ŠZŠ Partizánske bola v dňoch 27- 29 09. 2017 a 11. 10. 2017. Predmetom inšpekcie bolo uplatňovanie rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do ŠZŠ.

     Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje nasledovné opatrenia:

     Odporúča:

      • Pred prijatím žiakov do ŠZŠ dôsledne preštudovať správy z diagnostických vyšetrení, pri pochybnostiach požiadať poradenské zariadenie, ktoré ich vyšetrovalo o rediagnostiku.

     Ukladá:

     • Zabezpečiť objektívne rediagnostické psychologické vyšetrenie 19 –im žiakom a na základe výsledkov vyšetrenia im zabezpečiť adekvátnu formu ďalšieho vzdelávania.

      

      l)  Kontrolná a hospitačná činnosť vedenia školy

      

           Kontrolná činnosť vedenia školy bola plánovaná a zameraná najmú na:

      

     • kontrolu   úloh z POP
     • kontrolu    plánu práce
     • hodnotenie vedomostí,  kreativitu učiteľa, metodiku práce učiteľa

     Sledovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu bolo jednou z hlavných úloh školy. Spolu bolo uskutočnených 10  hospitácií, rozborov, osobných rozhovorov s vyučujúcimi a pozorovaní. Pri kontrole neboli zistené vážnejšie nedostatky. Pripomenúť môžeme iba nedôsledné vedenie pedagogickej dokumentácie napr. : prepisovanie,  nekonkrétne zapisovanie učiva v triednych knihách, oneskorené zapisovanie v TK, oneskorené ukončenie týždňa v triednej  knihe, nezapisovanie chýbajúcich žiakov, v niektorých predmetoch nedostatok v priebežnom zapisovaní známok do klasifikačného hárku.

      

     m)   Oblasť BOZ a PO

      

     ŠZŠ má priebežne vypracované všetky revízne správy. Bola uskutočnená revízia hydrantov

     a hasiacich prístrojov, kde boli odstránené nedostatky / všetky hadice v hydrante vymenené za

     nové, ktoré spĺňajú kritéria EÚ. Hasiace prístroje meníme priebežne podľa finančných prostriedkov.

     Aj  v školskom roku 2017/ 2018  bola vykonaná  kontrola dodržiavania platných predpisov v oblasti BOZP a OPP. Neboli zistené žiadne porušenia predpisov.

      

     n)    Prehľad o žiackych úrazoch na škole v školskom roku 2017/ 18

      

     V tomto školskom roku sme zaznamenali len malé povrchové odreniny,  ktoré boli zapísané v knihe úrazov. Väčšinu týchto úrazov si žiaci privodili sami, svojou neopatrnosťou.

         Bezpečnostné predpisy a pravidlá boli dodržiavané. Školským úrazom sa snažíme zvýšenou opatrnosťou, prevenciou a upozorňovaním žiakov na možnosti vzniku školských úrazov pri rôznych činnostiach. Budeme viesť žiakov k premyslenému konaniu tak, aby neprichádzalo k poškodeniu zdravia. Zvýšenú pozornosť treba venovať samotnému konaniu žiakov, ohľaduplnosti a tolerancie medzi spolužiakmi, aby sa zamedzilo skratovému konaniu v afekte.

      

     o)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

      

           Naďalej sme pokračovali v skvalitňovaní a vylepšovaní priestorov školy a okolia, ako nám to finančné možnosti dovoľovali. Boli nám pridelené finančné prostriedky na výmenu kopírky a tlačiarne u ekonómky, nakoľko bola opotrebovaná a pokazená.

      

     p)    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

            v roku 2017:

      (Príloha k SOH  2017)

             Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov vo výške 396 995  € z toho:

     • bežné výdavky
     1. normatívne     384 411 €

            z toho :

     1. mzdy                  246 133 €
     2. fondy                    85 072 €
     3. prevádzka             52 526 € 
     4. náhrada PN                679 €
     5. vrátené do ŠR                1 €    

        b. nenormatívne  12 584 €

      

                        z toho :

     1. dopravné žiakov     1 705 €
     1. asistent učiteľa       9 224 €  úväzok 1,0
     • mzdy 6 835
     • poistné do fondov 2 389
     1. vzdelávacie poukazy 1 651 €
     • poistné   514 €
     • materiál  321 €
     • OOV      816 €
     1. príspevok na učebnice   4 €
     • knihy, učebné pomôcky    4 €                   

                

     B.    Mimorozpočtové finančné prostriedky od FO a PO: 7 374 €

      

     z toho

     1. príspevky a dary 250 € - na materiálové zabezpečenie súťaže žiakov ŠZŠ. Dotácia bola vyčerpaná.
     2. príspevok od rodičov do ŠKD 106 € - príspevok bol použitý na čiastočnú úhradu materiálových nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy – nakúpené pomôcky a materiál pre deti.
     1. stravné zamestnancov a žiakov 3 988 € (formou navýšenia limitu 72f)
     • presun z roku 2016:    232 €
     • príjem v roku 2017: 4 080 €
     • presun do roku 2018:  324 €

                              * vo výkaze SOH 2017 nie sú uvedené

     1. transfery z ÚPSVaR Partizánske 3 023, € - pre žiakov v HN
     • príspevky na školské potreby pre žiakov v HN 581 €
     • príspevky na stravu pre žiakov v HN             2 442 €

                              * vo výkaze SOH 2017 nie sú uvedené

     1. príspevok v hodnote 7 € z VŠ na základe poskytnutia možnosti vykonania praxe vysokoškolskej študentky u nás na škole.

     * vo výkaze SOH 2017 nie sú uvedené

                                                          

     Podrobný rozpis finančných prostriedkov za rok 2017 je uvedený vo Výkaze  o hospodárení za rok 2017  na internetovej adrese www.vykazy.sk.

      

      

                                                              Komentár

                               k správe o hospodárení ŠZŠ Partizánske za rok 2017

      

     09122, 09212 – ŠZŠ

      

           Špeciálna základná škola v Partizánskom poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom telesne a mentálne postihnutým, variant vzdelávania A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

      

     Prepočítaný počet zamestnancov 1-12/2017 = 20,80

      

            Budova školy spolu s pozemkom sú majetkom štátu v správe školy. Časť priestorov – pôvodne garáže, ktoré sú postavené na pozemku školy sú využívané ako školské dielne na vyučovanie pracovného vyučovania žiakov školy. Vlastníkom garáží je Správa majetku mesta Partizánske, nájomné ročne 399,92 €, splatné v štvrťročných splátkach.

      

            Súčasťou ŠZŠ je školský klub detí. V priestoroch školy má vyčlenenú samostatnú miestnosť. Výchovu zabezpečuje jedna vychovávateľka, ktorá má úväzok 10 hodín týždenne, úväzok si dopĺňa ako vychovávateľka v triede pre vzdelávanie autistov ( 17 hod týždenne).

     Mimorozpočtové finančné prostriedky (kód zdroja 72j) predstavujú príspevok rodičov do školského klubu detí za rok 2017:

     • vo výške 106 -  €  - nakúpené pomôcky a materiál pre deti. 

             Výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie  žiakom a zamestnancom školy. (Donáška stravy zo školskej jedálne pri ZŠ Radovana Kaufmana, ul. Nádražná, Partizánske na základe Zmluvy o dodávke stravy).

      

     Cena stravného lístka žiakov bola do 31.05.2017 uhrádzaná nasledovne:

     žiaci stravné 1-4. ročník........0,88 €

     žiaci stravné 5-9. ročník........0,95 €

     Príspevky od rodičov a z ÚPSV a R sú v rovnakej výške.

     Režijné náklady vo výške 1 € na jeden obed platí škola zo svojho rozpočtu na žiakov.

      

     Cena stravného lístka zamestnancov do 31.05.2017 bola uhrádzaná nasledovne:

     stravné zamestnancov ........ 2,05 € (0,82 + 0,10 + 1,13 = 2,05 €)

     Z celkovej ceny stravného lístka platia zamestnanci 0,82 €, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov je vo výške 0,10 € a 55% z celkovej výšky stravného lístka t. j. 1,13 € prispieva zamestnávateľ zamestnancom na stravu z rozpočtu školy.

      

     Cena stravného lístka žiakov bola od 01.06.2017 do 31.08.2017 uhrádzaná nasledovne:

     žiaci stravné 1-4. ročník........0,88 €

     žiaci stravné 5-9. ročník........0,95 €

     Príspevky od rodičov a z ÚPSV a R sú v rovnakej výške.

     Režijné náklady vo výške 1,50 € na jeden obed platí škola zo svojho rozpočtu na žiakov.

      

     Cena stravného lístka zamestnancov od 01.06.2017 do 31.08.2017 bola uhrádzaná nasledovne:

     stravné zamestnancov ........ 2,55 € (0,90 + 0,25 + 1,40 = 2,55 €)

     Z celkovej ceny stravného lístka platia zamestnanci 0,90 €, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov je vo výške 0,25 € a 55% z celkovej výšky stravného lístka t. j. 1,40 € prispieva zamestnávateľ zamestnancom na stravu z rozpočtu školy.

      

     Cena stravného lístka žiakov bola od 01.09.2017 uhrádzaná nasledovne:

     žiaci stravné 1-4. ročník........0,95 €

     žiaci stravné 5-9. ročník........1,01 €

     Príspevky od rodičov a z ÚPSVaR sú v rovnakej výške.

     Režijné náklady vo výške 1,50 € na jeden obed platí škola zo svojho rozpočtu na žiakov.

      

     Cena stravného lístka zamestnancov od 01.09.2017 bola uhrádzaná nasledovne:

     stravné zamestnancov ........ 2,62 € (0,93+ 0,25 + 1,44 = 2,62 €)

     Z celkovej ceny stravného lístka platia zamestnanci 0,93 €, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov je vo výške 0,25 € a 55% z celkovej výšky stravného lístka t. j. 1,44 € prispieva zamestnávateľ zamestnancom na stravu z rozpočtu školy.

     Personálne zabezpečenie výdajnej školskej jedálne

     Počet zamestnancov: 3 (spolu úväzok 50 %):

     • časť úväzku 2 upratovačiek (10% a 20%). Ako zamestnankyne výdajnej školskej jedálne absolvovali školenia, hygienické minimum, získali osvedčenia. Mzdové  prostriedky: 2PT 12 ST.
     • hospodársko-administratívna zamestnankyňa (úväzok 20%). Eviduje stravníkov, pripravuje podklady pre stravné a príspevky ÚPSVaR. Mzdové prostriedky: 6PT 6 ST. 

            Mimorozpočtové finančné prostriedky (kód zdroja 72f) predstavujú stravné uhrádzané zamestnancami a žiakmi na osobitný účet stravovania. Výška mimorozpočtových výdavkov na úhradu faktúry za poskytnuté obedy je 3 988 € (vo výkaze nie sú uvedené).

      

            Mimorozpočtové finančné prostriedky (kód zdroja 14) predstavujú príspevky z ÚPSV a R na stravu a školské potreby žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi. Prostriedky boli poskytnuté vo výške 3 023 € z toho:

     • 581 € - príspevky na školské potreby pre žiakov v HN
     • 2 442 € - príspevky na stravu pre žiakov v HN

            Mimorozpočtové finančné prostriedky (kód zdroja 72a) predstavujú príspevky a dary na materiálne zabezpečenie súťaže žiakov našej školy. Prostriedky poskytlo Mesto Partizánske vo výške 250 €. Uvedené prostriedky boli v roku 2017 vyčerpané a aj zúčtované.

      

     Mimorozpočtové finančné prostriedky (kód zdroja 14) predstavujú príspevok pre školu na základe zmluvy s VŠ, na základe ktorej sme umožnili prax vysokoškolskej študentky u nás na škole. Príspevok bol poskytnutý vo výške 7 €. Uvedené prostriedky boli v roku 2017 vyčerpané.

      

            Objekt školy tvoria tri samostatné budovy spojené chodbou, ktorej časť je používaná ako šatňa pre žiakov. Steny tejto budovy sú v prevažnej časti zasklené, čo spôsobuje vo vykurovacom období značné tepelné straty. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať ich zateplenie. Rovnako je potrebné vykonať zateplenie stien. Škola je v používaní od r. 1984 a takého stavebné úpravy ešte neboli realizované.

      

            V roku 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu. Bolo nevyhnutne potrebné realizovať výmenu 18 okien. Hodnota diela - výmena okien za plastové a súvisiace murárske práce bola 10 350 € financovaná zo štátneho rozpočtu. Použitá forma VO – cenová ponuka. 

      

            Zateplenie a stavebné úpravy boli  predmetom žiadosti o poskytnutie prostriedkov z európskeho sociálneho fondu (ROP). Na vypracovanie projektovej dokumentácie na hodnotu diela 19,6 mil. Sk boli poskytnuté kapitálové FP vo výške 13 604 € (410 tis. Sk )  v roku 2008. Projekt  nebol schválený. Hodnota projektovej dokumentácie bola vedená na účte 042, avšak na základe rozhodnutia škodovej komisie školy bola zaúčtovaná v roku 2013 ako zmarená investícia.

      

     Organizačnou súčasťou školy je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

      

     09602 – CŠPP

      

           Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje poradenstvo žiakom a ich rodičom prevažne z okresu Partizánske. Sídlo poradne je v prenajatých priestoroch materskej školy. Zmluva o nájme je uzatvorená s mestom Partizánske a do roku 2010 neboli požadované úhrady nájomného a refundácii nákladov na prevádzku. Od  rok 2011 bola uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov.

      

     Zmluvný nájom ročne:

     • nájomné v sume 837 €
     • úhrady za energie a vodu zálohovo 2 030€
     • Spolu  2 867 €           

      

           Preplatok za spotrebu elektriny bol prijatý dňa 27.02.2017 vo výške 94,76 €, preplatok za spotrebu vodného a stočného bol prijatý dňa 27.02.2017 vo výške 28,69 € a preplatok za spotrebu tepla bol prijatý dňa 30.05.2017 vo výške 16,81 €.

      

     Prepočítaný počet odborných zamestnancov = 2 (špeciálni pedagógovia, logopédka, školská psychologička = 0,75; sociálno-administratívna pracovníčka 0,25, špeciálna pedagogička = 1)

           

     r)    Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť

      

     Silné stránky školy:                                            Kvalifikovaný učiteľský zbor

                                                                                   Mimoškolské aktivity

                                                                                   Trpezlivý prístup k deťom

                                                                                   Využívanie počítačov vo vyučovacom procese

                                                                                   Priateľská atmosféra v škole 

      

     Slabé stránky školy:

                                                           Nedôslednosť a nejednotnosť učiteľov pri

                                                           výchovnom pôsobení na žiakov

                                                           Nedostatočná vybavenosť učebnými pomôckami –

                                                           chýbajúce financie    

                                                           Nezáujem rodičov z menej podnetného prostredia

                                                           venovať sa deťom

      

     Náčrt ťažiskových úloh pre nasledujúce obdobie:

     • sledovať úroveň vyučovania komplexne
     • rozvoj činností v projektoch  Modernizácia vyučovacieho procesu
     • selektovať ponúkané vzdelávacie aktivity učiteľov prostredníctvom MPC v Trenčíne, Bratislave...
     • obnova pomôcok a inventáru podľa finančných možností
     • zintenzívniť hospitačnú činnosť tak vedenia ako i vzájomne u učiteľov
     • spolupráca s CPPP a P v Partizánskom, ÚPSV a R v Partizánskom
     • pri svojej práci využívať  INTERNET a počítačovú učebňu
     • prezentovať školu v dostupných médiách

      

     I.       Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

      

     • Správa o činnosti Centra  špeciálno -pedagogického poradenstva  Partizánske

                               Veľká okružná 1107/15  za školský rok 2017/2018

      

     Personálne obsadenie poradne:

      

     Mgr. H. Kubelová

     riaditeľka CŠPP, logopéd

     Mgr. J. Kajanová

     psychopéd

     Mgr. E. Calpašová

     psychopéd

     Mgr. D. Letovancová

     psychopéd

     Mgr. V. Žáková

     psychopéd

     Mgr. Veronika Bruchatá

     psychopéd

     PhDr. Ľubica Pastoreková

     psychológ

     Ľubica Kopálová

     sociálno-admin. pracovníčka

      

      

             V školskom roku 2017/2018 bolo v CŠPP zaevidovaných 315 žiakov so špeciálnymi výchovno –  vzdelávacími potrebami, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti  a žiakov so zdravotným postihnutím z MŠ, ZŠ a SŠ.

     42 klientom bola urobená špeciálno-pedagogická diagnostika s vypracovaním správy pre príslušnú školu, 8 klientov sa okrem ŠPD následne zúčastnilo opakovaných kontrolných vyšetrení, 115 klientov sa zúčastnilo kontrolného vyšetrenia, rediagnostiku absolvovalo 16 klientov.

     Z každej diagnostiky a kontrolného vyšetrenia boli vypracované správy pre príslušnú školu, ktorú dieťa aktuálne navštevuje.

     Okrem uvedených správ z odborných vyšetrení bolo vypracovaných 52 odporučení na asistenta učiteľa a 10 odporúčaní k úprave MS pre končiacich stredoškolákov.

     Celoročnú starostlivosť vo forme korekčných cvičení zo SJ, MAT a cvičení na zlepšenie koncentrácie pozornosti absolvovalo 29 klientov. Spolu absolvovali 338 korekčných cvičení.

     Pravidelná logopedická starostlivosť bola venovaná 19 deťom z MŠ a ŠMŠ. Logopedická diagnostika bola uskutočnená u klientov, u ktorých bolo riešené integrované vzdelávanie v ZŠ v počte 20 a v MŠ v počte 19. Každému diagnostikovanému žiakovi bola vypracovaná správa z logopedickej diagnostiky. Korekčných cvičení bolo realizovaných 340 a konzultácii s rodičmi a pedagógmi bolo uskutočnených 20.

     V mesiacoch august a september 2017 sme sa zúčastnili integračných komisií v ZŠ R. Kaufmana, ZŠ Skačany  a ZŠ Žabokreky.

     V mesiaci apríl sa zúčastnila zápisov do 1. ročníka v ZŠ Malinovského, ZŠ Skačany a v ZŠ V. Uherce.

     V mesiaci január sa uskutočnila depistážna činnosť v ZŠ Chynorany

     CŠPP zorganizovala stretnutie špec .pedagógov okresu PE v októbri 2017.

     V mesiaci september bola zrealilzovaná prednáška pre rodičov predškolákov na tému: „ Možné problémy dieťaťa pri nástupe do ZŠ. V MŠ Brodzany sa jej zúčastnilo 10 rodičov + 2 učiteľky MŠ, v MŠ Ješkova Ves 13 rodičov + 2 uč. MŠ a v MŠ Veľké Kršteňany 16rodičov+2 uč.MŠ

     Tiež bol vypracovaný  ucelený program pre deti s odloženou školskou dochádzkou a pre deti predškolského veku „Nácvik grafomotoriky a predškolských zručností“ v MŠ Makarenkova –Partizánske 7 detí -20 stretnutí  a v MŠ Veľké Kršteňany 8 detí a 10 stretnutí.

     Predškolskú diagnostiku absolvovalo 20 MŠ. Z každej diagnostiky bola vypracovaná správa pre zákonného zástupcu i kmeňovú MŠ. Následne bola uskutočnená individuálna interpretácia výsledkov rodičom detí.

     Podľa potreby boli realizované  individuálne konzultácie s VP, ŠP a učiteľmi v ZŠ, MŠ a SŠ pri pomoci v práci s integrovane vzdelávanými žiakmi, resp. poradenstvo pre študentov končiacich základné a stredné školy. Celkove bolo uskutočnených  483 konzultácii.

     Zúčastnili sme sa stretnutí špeciálnych pedagógov v CŠPP a CPPPaP v Trenčíne a v CPPPaP v Partizánskom.  Prínosom bola vzájomná výmena skúseností a oboznámenie sa s najnovšími informáciami z oblasti školskej legislatívy. Mali sme zastúpenie aj na Medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencii v PE.

     Veľká pozornosť bola  venovaná deťom z MŠ a ŠMŠ, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s Aspergerovým syndrómom a deťom s PAS.

              Počas školského roka bola poskytnutá starostlivosť 32 deťom predškolského veku. Bolo u nich urobených 18 špec. ped. diagnostík, 2 rediagnostiky, 15 kontrolných vyšetrení a 142 cvičení. Poradenstvo s rodičmi detí a pedagógmi bolo realizované 177 krát.

     • Správa o výsledkoch práce v triede ZŠ pri  z. z. za šk. rok 2017/ 2018

            V šk. r. 2017/ 2018  v ZŠ pri Z. z. bolo zaradených na vyučovanie 177 žiakov (72chlapcov a 105 dievčat), z toho 173  žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ a 4 žiaci  zo ŠZŠ.

     Vyučovalo sa formou individuálneho vyučovania na troch oddeleniach (detské, chirurgia muži, chirurgia ženy) Na chirurgickom oddelení priamo na lôžku bol vyučovaný 1 žiak, na detskom oddelení 176 žiakov.

     Vyučovanie prebiehalo podľa rozvrhu hodín a variantu A, B, C 1-3 hod. denne, podľa zdravotného stavu žiakov a odporúčania ošetrujúceho lekára..

     Počet vyučovaných dní  sa pohyboval v rozpätí  1 – 6, hospitalizácia trvala 2- 6 dní. Denný počet bol v priemere 4- 5  žiaci.

     Žiaci voľný čas v značnej miere venovali  kresleniu, návštevou   školskej knižnice, kde najväčší záujem bol o encyklopédie žiakov. Hrali sa spoločenské hry,  hry na počítači, či už náučné alebo zábavné,  a sledovali televízne programy. Mladšie deti využívali „Osmijankovú herňu“.

     O vyučovanie žiaci vo väčšine prejavili záujem, ale učebné pomôcky si nosili málo až nenosili. Je potrebné preto naďalej doplňovať inventár  triedy ZŠ pri z. z. o chýbajúce učebnice, školské pomôcky, náučnú a populárnu literatúru a pod.

      Vyhodnotenie činnosti metodického združenia v školskom roku 2017/ 2018

     Metodické združenie v školskom roku  2017/2018 pracovalo v zložení:

      

      Vedúca MZ:         Mgr. Ľudmila Kumecká - tr. uč. 3., 7., 8. a 9. ročníka B variantu

                                                                                

     Členovia MZ:          Mgr. Martina Hvojníková  -  tr. uč. 2. ročníka A variantu

                                    Mgr. Jozef Švrček  -  tr. uč.  2.,  4.,  5. a 10. roč. B variantu 

                                    Mgr. Daniela Pavlovičová - vychovávateľka ŠKD

                                    Mgr. Daria Letovancová - tr. uč. 6. ročníka

                                    Mgr. Helena Kubelová  -  riaditeľka školy 

                                    Mgr. Janka Smatanová - zástupkyňa školy

                                    Mgr. Janka Dominová - asistent učiteľa, od 1. 2. 2012

                                    Mgr. Erika Calpašová -  tr. uč. 3. a 4. ročníka A variantu

                                    Mgr. Lenka Kocturová - tr. uč. triedy pri NsP

                                    Mgr. Viera Žáková - tr. uč. 1.ročníka A variantu

                                    Mgr. Martinka Ladvenicová -  tr. uč. 5.ročníka A variantu    

                                   Mgr. Július Sobol – asistent učiteľa, od 1. 1. 2018

                                   Mgr. Soňa Holá – asistent učiteľa, od 1. 1. 2018

                                   Mgr. Veronika Bruchatá – tr. uč. triedy autistov

      

     MZ sa v 1. polroku školského roku riadilo  plánom činnosti MZ. Plán činností a zasadnutí vychádzal z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy z POP MŠ SR na školský rok 2017/2018.

     Na 1. zasadnutí MZ  aktualizovalo a schválilo  časovo – tematické plány vyučujúcich, zostavilo časovo – tematický plán akcií a exkurzií na školský rok 2017/2018, zostavilo plán práce metodického združenia  a schválilo ho.

     MZ realizovalo úlohy v nasledujúcich mesiacoch 1. polroku školského roku:

     septembri žiaci 1. – 4. ročníka A variantu  a B variantu navštívili záhradne centrum „GARDEN CAFE“ na sídlisku Šípok v Partizánskom.

     V októbri sa uskutočnili tvorivé dielne „Obrázky z lístia“. Žiaci vytvorili z prírodných materiálov zvieratká,  hríby, ale aj pekný strom. Počas akcie  Jesenné hry v prírode si žiaci preopakovali vedomosti z vecného učiva o jeseni a zoznámili sa s obsahom kufríka 1.pomoci a s jeho použitím.

           V mesiaci november sa konalo ďalšie zasadnutie  MZ, na ktorom členovia vyhodnotili  činnosť MZ za 1.štvrťrok školského roka. Hodnotili výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 1.štvrťrok školského roka, skontrolovali  plnenie časovo-tematických plánov a individuálnych vzdelávacích programov a prerokovali a pripravili  úlohy na 2. štvrťrok školského roka. V akcii Maľované čítanie si žiaci zábavnou formou zopakovali písmenká. Koncom mesiaca absolvovali s vyučujúcimi  náučné podujatie spojené s tvorivými aktivitami v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch.

     V mesiaci december do našej školy zavítal Mikuláš a obdaroval deti sladkosťami. Vianočné pozdravy zhotovovali triedni učitelia so žiakmi počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Pred Vianocami sa konalo pekné Posedenie pri vianočnom stromčeku.  Žiaci jednotlivých tried recitovali básne o zime, spievali vianočné piesne, koledy a hrali divadielka.

     januári na 3. zasadnutí MZ členovia vyhodnotili  činnosti MZ za 2. štvrťrok školského roka, hodnotili výchovno-vyučovacie výsledky  žiakov za 1.polrok školského roka. Kontrolovali  plnenie časovo-tematických plánov a individuálnych vzdelávacích programov. Učitelia nezabudli ani na závery 5-mesačného pozorovania novoprijatých žiakov. MZ prerokovalo a pripravilo realizáciu  úloh na 3. štvrťrok školského roka.

     Vo februári si žiaci B variantu s vyučujúcimi na hodinách pracovného vyučovania zhotovili karnevalové  masky a spoločne sa s nimi predstavili na školskom karnevale. Zažili dopoludnie plné hier a zábavy.

            V marci v rámci mesiaca knihy žiaci zavítali do Mestskej knižnice v Partizánskom. Mali možnosť si prelistovať rôzne knihy a vypočuť si aj zaujímavé rozprávanie pracovníčky knižnice o knihách. Zároveň si žiaci prezreli aj stálu expozíciu Mestského múzea v Partizánskom.                                                         

            V apríli členovia MZ na svojom zasadnutí vyhodnotili činnosť MZ za 3.štvrťrok školského roku, vyhodnotili výchovno - vyučovacie výsledky žiakov a skontrolovali plnenie časovo tematických plánov, prerokovali a pripravili realizáciu úloh na 4. štvrťrok školského roku, navrhli prípravu a realizáciu úloh na 4. štvrťrok školského roku a aj hodnotenie a klasifikáciu žiakov v školskom roku 2017/2018. Vrámci Veľkonočných tvorivých dielní žiaci maľovali veľkonočné vajíčka.

            V máji sa konali didaktické hry, v rámci nich si žiaci precvičili praktické dodržiavanie dopravných predpisov, zvládli zdravotnú prípravu v prírodných podmienkach a prakticky si precvičili jednoduché ošetrovanie odrenín a drobných rán.

     júni, na poslednom zasadnutí MZ, predsedkyňa MZ vyhodnotila činnosť MZ za školský rok 2017/2018, členovia zhodnotili výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 2. polrok školského roka a uskutočnila sa aj  kontrola splnenia časovo-tematických plánov a individuálnych vzdelávacích programov. Členovia MZ pripravili návrh plánu práce MZ na školský rok 2018/2019.

           Počas MDD žiaci s radosťou plnili rôzne zaujímavé úlohy a užívali si svoj detský deň na školskom dvore a prežili dopoludnie plné zábavy. Tento mesiac nechýbal ani školský výlet do Vodného sveta v Sebedraží, kde sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého o chove rakov a rýb.

     • Predmetová komisia SJ a spoločenskovedná - zhodnotenie práce  v  školskom roku 2017 /2018

     Predmetová komisia  slovenského jazyka a spoločensko - vedných  predmetov  v  školskom roku 2017/2018  pracovala v zložení :

      

     Predsedkyňa PK :    Mgr. Ivana Jarabá     

     Členovia PK  :         Mgr. Janka Smatanová

                                    Mgr. Daria Letovancová   

                                    Mgr. Martina Ladvenicová

                                    Mgr. Viera Žáková 

      

            PK sa počas školského roku  riadila plánom činnosti PK. Plán činností a zasadnutí vychádza  z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy a z POP MŠ SR na školský rok 2017/2018.

            Na 1. zasadnutí PK aktualizovala a schválila časovo- tematické plány vyučujúcich slovenský jazyk a spoločensko – vedné predmety na školský rok 2017/2018,  zostavila časovo – tematický plán akcií a exkurzií na školský rok 2017/2018 .Zostavila plán práce predmetovej komisie a schválila ho.

     PK realizovala úlohy v nasledujúcich mesiacoch 1. polroku školského roku :

     PK  sa v uplynulých mesiacoch riadila úlohami a plánom PK .

     V septembri si žiaci 5.- 9. ročníka  na besede s pani učiteľkami opäť pripomenuli hrôzy a nezmyselnosť 2.svetovej vojny. Spoločne vystúpili k pamätníkom SNP v Partizánskom a  sledovali niekoľko dokumentárnych filmov s vojnovou témou   a filmy o koncentračných táboroch, kde bolo mučených a zabitých mnoho nevinných ľudí .

     Žiaci diskutovali, porovnávali videné veci so skutočnosťou. Beseda bola pre nich zaujímavá.

     V októbri si preverili svoje vedomosti v kvíze o finančnej gramotnosti a navštívili Hornonitrianske múzeum v Prievidzi , aby si s vyučujúcimi pozreli Jesenné variácie - rozmanitosť jesennej prírody v interaktívnej prezentácii a tvorivej dielni“.

     novembri sme vyhlásili ďalšie kolo krajskej súťaže v pracovných zručnostiach žiakov s názvom „Vyrobím z krabice“. Žiaci si nie len precvičia jemnú motoriku pri práci s papierom,  ale  zistia aj ďalšie možnosti recyklácie odpadu.

     Ďalšou akciou bol kvíz o slušnom správaní. Otázky sa týkali situácií z bežného života -  ako sa správať v kine, v meste, v autobusoch, ale aj v jedálni, či medzi spolužiakmi.

     Koncom novembra  žiaci navštívili Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, aby si vypočuli zaujímavé rozprávanie o poverách a zvykoch v čase od Kataríny do Lucie.

     decembri si  žiaci vyrobili na tvorivých dielňach pekné, vianočné venčeky. Vyrábali ich z toaletných roliek. Tieto maľovali, strihali a nakoniec lepili do tvaru venca.

     Pred Vianocami sa deti stretli pri vyzdobenom vianočnom stromčeku,  spievali piesne a recitovali básničky a koledy, ktoré si pripravili so svojimi vyučujúcimi.

     januári žiaci písali písomné práce a súťažili v osemsmerovkách .

     PK na svojom 2. zasadnutí zhodnotila svoju činnosť za uplynulé mesiace. Členovia PK  zanalyzovali vyučovacie výsledky SJ a spoločensko vedných predmetov za 1.polrok školského roku. Skontrolovali plnenie časovo - tematických plánov. Zhodnotili aj úroveň previerok zo slovenského jazyka a prerokovali prípravu úloh na ďalšie mesiace. 

     Vo februári sa začalo s prípravou programu ku krajskej súťaži a žiaci súťažili v skladaní obrázkov.

     marci - mesiaci knihy učitelia slovenského jazyka čítali žiakom z knihy Hrdinský zápisník od spisovateľky Kláry Jarunkovej.

     apríli  na 3. zasadnutí členovia PK zhodnotili činnosť za uplynulé mesiace, predebatovali prípravu previerok v 2.polroku, aj intenzívnu prípravu žiakov na prijímacie pohovory. Prerokovali aj prípravu a realizáciu úloh na ďalšie mesiace.

      V rámci akcie  ,,Deň Zeme“ žiaci upratovali okolie školy a počas súťaže poznám hudobné nástroje si  o nich preverili svoje vedomosti.            

            V máji sa konala krajská súťaž ,, Vyrobím z krabice“. Svoje veľmi pekné a nápadité výrobky tu prezentovalo 9 škôl trenčianskeho kraja. Na tvorivých dielňach  vyrábali žiaci svojim mamám srdiečka ku Dňu matiek.

     júni  pedagógovia napísali so žiakmi písomné práce. So žiakmi absolvovali koncoročný výlet do Sebedražia na račiu farmu.

     Na júnovom zasadnutí PK vyhodnotila  prácu predmetovej komisie za školský rok 2017/2018, vyhodnotila vyučovacie výsledky za školský rok 2017/2018,zhodnotila prijímacie pohovory , aj úroveň rozmiestnenia žiakov. Pedagógovia si vymenili svoje skúsenosti a pripravili plán práce PK na školský rok 2017/2018.

     • Predmetová komisia prírodovedná- zhodnotenie práce v školskom roku 2017 / 2018

          Predmetová komisia prírodovedných predmetov v šk. roku 2017/ 2018  zasadala v plánovaných termínoch podľa plánu zasadnutí.

     Všetci členovia predmetovej komisie sa aktívne zapájali na príprave a organizácii akcií, ktoré boli organizované nielen našou predmetovou komisiou, ale aj ostatnými.

     Predmetová komisia v v školskom roku pripravila nasledovné:

     1. Zorganizovala pre žiakov dve exkurzie (do Tribečského múzea v Topoľčanoch a do Mestskej knižnice v Partizánskom)
     2. Realizovala besedy a prednášky, ktoré boli zamerané na témy:
     • Štúdium v OU.
     • Ako pomáham svojim rodičom?
     • Význam športovania pre človeka.
     • Starostlivosť o svoje zdravie.
     1. športové akcie:
     • najlepší skokan školy, zdolávanie prekážok, sánkovačka, turistický pochod,         

            2 stolnotenisové turnaje (vianočný a veľkonočný),

     • zúčastnili sme sa Krajských športových hier v Prievidzi, na ktorých naši žiaci obsadili   

     5 krát prvé miesto. Bola im udelená pochvala od riaditeľky školy za vzornú a úspešnú reprezentáciu.

     1. 2 testy: „Poznáš športovcov Slovenska?“ a „Poznáš liečivé rastliny?
     2. 2 TVP (tvorba projektov): vodné plochy na Slovensku                                                                                                                           hory na Slovensku

     Počas školského roka sa uskutočnili 2 účelové cvičenia, v plánovaných termínoch.

     Ako už tradične aj v tomto školskom roku bola ako najúspešnejšia akcia vyhodnotená vyhlásenie výsledkov krajskej súťaže „Vyrobím si z krabice“.

     • Vyhodnotenie práce v ŠKD za šk. rok 2017/ 2018

     V školskom roku 2017/ 2018 bolo v ŠKD zapísaných 14 žiakov (10 chlapcov a 4 dievčence).

     Z nich sa v priebehu roka 1 žiak odhlásil. Zostalo 13 žiakov, z ktorých 8 chodilom pravidelne a 5 žiakov navštevovalo ŠKD len 1x týždenne 1- 2  hod.

     Práca v ŠKD sa vykonávala podľa vopred vypracovaných mesačných plánov.

     Pomocou hier s hračkami, pobytom na čerstvom vzduchu, hrami na školskom dvore, čítaním rozprávok, básničiek bola zabezpečená potreba oddychu a relaxácie.

     Záujmové činnosti ako: pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedná, športová a dopravná boli zamerané na podporu tvorivosti, rozvoj fantázie, získavanie praktických zručností, skúseností, stimuláciu pohybovej aktivity, rozvoj výtvarného a dramatického prejavu, vytváranie kladného vzťahu k prírode.

     V tomto školskom roku sme venovali zvýšenú pozornosť príprave na vyučovanie. Počas všetkých činností bol  využívaný individuálny prístup ku každému žiakovi.

     V jedálni sa naučili správne stolovať, správať sa pri jedle.  Každý deň sa venovala pozornosť úprave herne, udržiavaniu čistoty v sociálnych zariadeniach .

            Naďalej chceme vylepšovať vybavenie herne nákupom  hračiek a pomôcok. Budeme venovať zvýšenú pozornosť kvalitnej príprave na vyučovanie a disciplinovanému správaniu sa detí v ŠKD, ale aj mimo nej.

     • Hodnotenie práce koordinátora protidrogovej prevencie v školskom roku 2017/ 2018

     V prevencii drogových závislostí sa postupovalo podľa celoročného plánu, počas celého školského roka, vo všetkých predmetoch a vo všetkých ročníkoch, vhodnou formou, zrozumiteľnou vzhľadom na vek a mentálnu úroveň žiakov. Tieto témy boli zahrnuté i v obsahu triednických hodín a zdravotných prednášok.

     Zámerom bolo oboznámiť žiakov zo zásadami slušného správania v spoločenskom styku. Vysvetliť žiakom primeraným spôsobom  negatívny vplyv drog na organizmus s dôrazom na zdravotné riziká užívania drog a omamných látok (alkohol, cigarety, drogy). Na tému „Drogy“ sa uskutočnili prednášky spojené s besedou s p. učiteľkou  Žákovou pre žiakov 2. stupňa s využitím prevenčného programu „Nenič svoje múdre telo.“  

     Pre žiakov prvého stupňa bol prezentovaný prevenčný program sociálno- patologických javov „Emka to vie I.“ = Počitačová závislosť, Krádež, Ako vyhľadať pomoc 112, Úteky z  rodiny, Šikana, Obchodovanie s deťmi s využitím interaktívnej tabule. „Emka to vie II.“ = Bezpečne doma, Správny opis osoby, Ako sa správať v  prírode, Bezpečne na cestách, Gangy a vandalizmus, Netýrajme zvieratá, Ako správne podať prvú pomoc. Žiakom boli prezentované náučné príbehy s tematikou prevencie a slušného správania.

     • Celoročné hodnotenie VP – v šk. roku 2017/ 2018

     V školskom roku 2017/2018 plán práce výchovného poradcu vychádzal z aktuálnych výchovných úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.

      

     Činnosť výchovného poradcu v školskom roku 2017/2018 sa zameriaval  na plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania pracovnej činnosti výchovného poradcu a z harmonogramu jeho práce pre daný školský rok.

     Školský výchovný poradca úzko spolupracoval s vedením školy, s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov.

     V priebehu školského roka sa hlavná činnosť orientovala na monitorovanie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ich analýzu a riešenie. Priebežne sa uskutočňovali individuálne konzultácie a poradenské intervencie s problémovými žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy s vedením príslušnej dokumentácie a záznamov. Vyskytli sa problémy drobných krádeží, šikanovania, nezhody v kolektíve, nevhodné arogantné správanie žiakov na hodinách voči vyučujúcim, vulgárne vyjadrovanie, ale aj zanedbaná školská dochádzka.

     V spolupráci s koordinátorom prevencie sa riešili problémy so žiakmi pri experimentovaní s návykovými látkami. Vo väčšine prípadov sa kooperovalo so zákonnými zástupcami žiaka a pokiaľ prejavili aktívny záujem o spoluprácu, vedenie školy a výchovný poradca ich zapojili do riešenia problémov a poskytli poradenské služby.

     V tomto školskom roku sme odporúčania na odobratie dieťaťa z rodinného prostredia nedali. 

            Osobitná pozornosť sa venovala žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, keď išlo o pomoc pri riešení osobnostných i rodinných problémov.

     Konkrétne prípady, ktoré sa riešili v spolupráci s tr. učiteľmi, vedením školy, prípadne so zákonnými zástupcami:

     • neospravedlnené hodiny
     • šikanovanie, vulgárne vyjadrovanie na hodinách
     • arogantné správanie, používanie mobilného telefónu na hodinách
     • úteky z posledných vyučovacích hodín
     • drzé správanie na hodinách voči vyučujúcim
     • ublíženie na zdraví
     • drobné konflikty medzi spolužiakmi
     • nevhodný vonkajší vzhľad ( oblečenie, líčenie)

            Všetci žiaci majú založenú a skompletizovanú dokumentáciu. V prípadoch riešených so zákonným zástupcom sa viedli riadne zápisy do denníka výchovného poradcu s podpismi rodičov.

            Výchovný poradca poskytol  žiakom 7. a  8. ročníkov informatívny prehľad o učebných, študijných odboroch. V rámci triednych ZRŠ na ŠZŠ boli poskytované zákonným zástupcom žiakov podrobnejšie informácie o možnostiach štúdia v pokračujúcej škole. Počas celého roka bola  viedená  predpísaná evidencia o žiakoch a ich záujem o povolanie. Získané informácie boli zaznačené  v programe Proforient. V priebehu školského roka sa výchovný poradca  zúčastňoval na zasadnutiach  sekcie výchovného poradenstva  a plnil úlohy podľa  potrieb školy.

     Systematicky sledoval vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedalo korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečil  vyšetrenie prípadne spolupracoval s príslušnými inštitúciami a postupoval na základe získaných zákrov záverov. V apríli boli skompletizované prihlášky na OU a v riadnom termíne zaslané  na príslušné OU. Tento rok končilo 6 žiakov. Záujem o štúdium mali 2 žiaci a boli prijatí na zvolený odbor murár  na  OU Prievidza.

     Pozornosť v tomto školskom roku sa tiež upriamovala na široké spektrum rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré sa podieľali na výchove a vzdelávaní žiakov, s ktorými sme úzko spolupracovali:

     • CPPPaP v Partizánskom  (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
     • ÚPSVaR (Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
     • Mestská polícia Partizánske

     Podľa termínovaných úloh bol plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2017/2018 splnený vo všetkých mesiacoch.

             V školskom roku 2017/2018 sa plnili úlohy s plánom práce, naďalej však zostávajú výrazné problémy so správaním žiakov. Je preto potrebné neustále pozitívne vplývať na správanie žiakov. Potrebné sú pevné hranice pri výchovných riešeniach a zjednotené riešenie všetkých pedagógov.

     Od budúceho školského roka bude potrebné individuálnym prístupom hľadať zhodné cesty riešenia, sledovať od prvého ročníka všetky formy násilia, tlmiť agresívne sklony žiakov, povzbudzovať u žiakov empatiu a spolupracovať so širokým spektrom inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní žiakov.

      

      

     Partizánske, 20. 09. 2017                                              Mgr. Helena Kubelová

                                                                                                  riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje