O škole (pôvodná)

    • Profil školy

    •  

       ŠZŠ je špeciálne zariadenie, v ktorom sa vzdelávajú žiaci s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať na základnej škole. Poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom vzdelávaným:
     a) vzdelávacím variantom A ( žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu A navštevujú ŠZŠ  9 rokov);
     b) vzdelávacím variantom B ( žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu B navštevujú ŠZŠ  10 rokov);

     c) vzdelávacím variantom C (žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu C navštevujú ŠZŠ  10 rokov);
     d) poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom postihnutým pervazívnou vývinovou poruchou-autizmom a pod.
     Povinná školská dochádzka trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil šestnásť rokov veku.
         Vo vzdelávacom variante B a C sa poskytuje výchova a vzdelávanie žiakom ťažko
     vzdelávateľným, s takými nedostatkami rozumového vývoja, že nie sú schopní osvojiť si obsah učiva vo vzdelávacom variante A, ale sú schopní si osvojiť aspoň niektoré prvky vzdelania. Obsah výchovno- vzdelávacej činnosti sa zameriava na vypestovanie návykov sebaobsluhy, osobnej hygieny a na rozvíjanie primeraných poznatkov a pracovných zručností s predmetmi dennej spotreby.
     ŠZŠ je orgánom štátnej správy na úseku špeciálneho školstva. Súčasťou ŠZŠ je Centum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré:
     a)  poskytuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, špeciálnopedagogické,
     rehabilitačné služby zdravotne postihnutým deťom, ako aj poradenské a metodické služby zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom;
     b) zabezpečuje odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti v spolupráci s rodinou,
     školou, odbornými lekármi a sociálnymi pracovníkmi.
         Taktiež súčasťou ŠZŠ je ZŠ pri NsP, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom žiakom školského veku, ktorí sú v nemocničnom ošetrení.
     ŠZŠ je rozpočtovou organizáciou.. Štatutárnym orgánom je riaditeľka školy, ktorá riadi činnosť celej organizácie, vystupuje v jej mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.


     Vnútorná organizácia školy


         V školskom roku 2017/2018 nastúpilo do školy 66 žiakov. Z nich je 11 novoprijatých, 28 žiakov dochádza zo spádových obcí  (Žabokreky, Praznovce, Skačany, Bošany,Malé a Veľké Kršteňany, Hradište, V. Bielice, Oslany, Chynorany).

      

            

                          riaditeľka školy : Mgr. Helena Kubelová

                          zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Janka Smatanová

     učitelia:

     1.ročník: Mgr. Viera Žáková                            6.ročník: Mgr. Daria Letovancová

     2.ročník: Mgr. Martina Hvojníková                 7.,9.ročník : Mgr. Ivana Jarabá

     3.,4.ročník: Mgr. Erika Calpašová                  variant B1: Mgr. Jozef Švrček, Bc. Janka Dominová

     5.,8. ročník: Mgr. Martina Ladvenicová          variant B2: Mgr. Ľudmila Kumecká   

     Vychovávateľka v družine: Mgr. Daniela Pavlovičová

     učiteľka triedy pri Nsp.: Mgr.Magdaléna Koctúrová

     trieda autistov: Mgr. Veronika Bruchatá

     nepedagogickí pracovníci:  Ľubica Kopalová, Ing. Eva Šilová           školník:  Peter Vičan

     výdaj stravy a upratovanie : Daniela Pivarčiová , Emília Dúcka

      


     V tomto  školskom roku  sme si stanovili nasledovné úlohy školy:

      

     Zvyšovať rozvoj osobnosti žiakov a ich možnosti

     Podporovať snahu o humanistickú orientáciu školy najmä :

     • rozvíjaním a upevňovaním medziľudských vzťahov
     • zamerať sa na vzájomnú interakciu, žiak , učiteľ, rodič
     • vytvárať priaznivú atmosféru školy

      

     Renovácia a udržanie dobrého stavu budovy ŠZŠ.

     Dodržiavať požadované hygienické podmienky chodu školy.

     Poskytnúť žiakom priestor na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom atraktívnych záujmových útvarov využívaním vzdelávacích poukazov.

      

     Stále rozširovať počítačovú gramotnosť žiakov a učiteľov a odstraňovať počítačovú negramotnosť .

     Predpokladom využívania výpočtovej techniky a internetu je vybavovanie modernými technológiami i príslušným softvérom.

     Zamerať sa na informačnú gramotnosť žiakov školy tak, aby každý absolvent školy vedel ovládať počítač užívateľsky a naučil sa pracovať s INTERNETOM a elektronickou poštou. INFOVEK.  

     Kompenzovať nedostatky sociálneho prostredia vo vývine i výchove detí, najmä v neúplných sociálne, citovo narušených rodinách.

     Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov, rozširovaním organizačných foriem telesnej výchovy a uplatňovaním netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových aktivít, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky.

     Neustále sa snažiť získavať vhodný materiál na nadobúdanie praktických zručností žiakov na hodinách pracovného vyučovania.

     Ďalej hľadať spôsoby na získanie spolupráce s rodičmi žiakov z menej podnetného sociálneho prostredia. Spoločnými silami obmedziť neospravedlnenú absenciu žiakov na vyučovaní a negatívne prejavy v ich správaní.

     Zlepšovať materiálne vybavenie školy, dopĺňať kabinet UP vhodnými modernými pomôckami.

     Doplniť vybavenie počítačovej učebne vyučovacím materiálom ako CD nosiče, diskety a pod. 

      

     Pokračovať v školeniach pedagógov na prácu s počítačmi podľa ich záujmu.    

     Neustále sa snažiť, aby sa všetci žiaci a zamestnanci cítili v nej dobre, aby vládla v škole vzájomná dôvera a úcta.

     Pestovať národné povedomie žiakov, vychovávať ich k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu. Využiť významné výročia a udalosti našich dejín.

     Organizovať besedy s odborníkmi z rôznych oblastí života.

     Enviromentálnu výchovu žiakov zamerať predovšetkým na uvedomelú spotrebu zdrojov, separátu odpadov, na správny postoj a správanie žiakov k životnému prostrediu.

     Vymeniť zostávajúce staré, poškodené okná na budovách školy a tak ušetriť finančné prostriedky za energie.

     Zrekonštruovať školu (zateplenie,, strecha, pergola...) v rámci projektu z EÚ.

     Vylepšovať priestory CŠPP a dopĺňať vybavenie kompenzačnými a učebnými pomôckami - podľa finančných možností. Rozšíriť činnosť CŠPP( depistáž na ZŠ, MŠ...)

     Viesť žiakov k duševnej hygiene a zdravému spôsobu života. Pokračovať v dlhodobých aktivitách zameraných na zdravotnú a právnu výchovu žiakov.

     Zamerať výchovu a vzdelávanie žiakov i na problematiku ochrany, úcty a pomoci starším občanom, pokračovať v spoločných aktivitách detí a obyvateľov Domova sociálnych služieb v Partizánskom.

     Vo výchove a vzdelávaní rómskych žiakov zamerať systematickú pozornosť na osvojenie si slovenského jazyka, na odstraňovanie agramatizmu v ich ústnom i písomnom prejave. 
      

      

      

       

      

      

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje