• Protidrogová prevencia

      Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces zameriavame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho programu:

    - osobnostný a sociálny rozvoj

               - ochrana života a zdravia. 

      Osobitná pozornosť sa venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. 

    Na zabezpečenie disciplíny v škole sú prijímané také opatrenia , ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa. Zabezpečujeme veku primeraným spôsobom informovanie o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi. Podporujeme kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog. Pravidelne monitorujeme správanie detí. Podľa možnosti a potreby zabezpečujeme lekárov, psychológov na prednášky slúžiace primárnej prevencii. Zohľadňujeme  špecifika rómskej kultúry v procese výchovy , prehlbujeme spoluprácu s rómskou rodinou. Uskutočňujeme opatrenia  na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov . Prípady oprávneného podozrenia preventívne riešime. Pri všetkých aktivitách zohľadňujeme vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.

     Usporadúvame aktivity z príležitosti dní vyhlásených na podporu zdravia, prevenciu pred toxikomániou a snažíme sa posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Výchovne využívame  Svetový deň srdca, Týždeň zdravia, Svetový deň duševného zdravia, Medzinárodný deň starších osôb, Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci atď. V priebehu školského roka zameriavame akcie a nástenky na chodbe školy a v podobnom zmysle aj akcie tried . Organizujeme  besedy, prednášky na zvolené témy.
     

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje