• Ďaľší úspešný projekt, do ktorého sme sa zapojili!

     •                                                                                                                                    

      Rozvojový projekt ,,Spolu múdrejší“

       

      Cieľom výzvy bolo podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      Z rozvojového projektu sme získali finančné prostriedky vo výške 1 750 €.

      Realizácia projektu: apríl – jún 2021

      Podrobnejšie informácie o projekte:

      https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-spolu-mudrejsi/

     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľka  Špeciálnej základnej školy Partizánske,

      v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa  30.04. 2021 (piatok)

      z prevádzkových dôvodov – odstávka kúrenia v škole /opravy tried/. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 03.05. 2021.

      Dňa 30.04.2021 sú všetci žiaci odhlásení z obeda.

       

      Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      aj v týždni od 12.4.2021 v škole naďalej prebieha riadne vyučovanie, žiaci všetkých ročníkov sa učia.

      Rodič musí prísť ráno s dieťaťom podpísať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom.

      V prípade, že Vaše dieťa do školy nenastúpi, ste povinní  kontaktovať školu ohľadom vzdelávania Vášho dieťaťa.

      Ak tak neurobíte do 5 dní, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      Je potrebné chodiť pre úlohy osobne.

                                                                                                                             Vedenie školy

     • OZNAM

     • Milí rodičia, 

      od 01.04.2021 do 06.04.2021 sú veľkonočné prázdniny. Nástup žiakov do školy po Veľkej noci je v stredu 07.04.2021

      Naďalej platia podmienky nástupu žiaka: Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do školy.

       

      Do budovy školy nemôže vstúpiť osoba bez platného negatívneho testu.

      Protiepidemiologické opatrenia sa budú naďalej dodržiavať. 

                                  Mgr.Janka Smatanová

                                        riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Milí rodičia,

      škola je od 01.03.2021 naďalej otvorená a žiaci sa môžu zúčastňovať vyučovania.

        Pokiaľ sa rodič nedá otestovať, dieťa ostáva doma na dištančnom vzdelávaní a riadime sa usmernením MŠ Návrat do škôl z 08.03.2021 a to nasledovne:

      Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa, alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

        Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

       

                                                                                        Vedenie školy

       

       

     • OZNAM

     • OZNAM

       

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia: V termíne od 02.03.2021 do 15 03.2021 vrátane, prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. ročníku A variant, z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

       

      Karanténne povinnosti:

      • sledovať zdravotný stav detí a v prípade objavenia príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára
      • dezinfekcia priestorov školy vo zvýšenej frekvencii
      • prerušenie vzdelávacieho procesu v triede 5. ročníka

       

      Všetkých rodičov, ktorých  detí sa to týka, sme telefonicky kontaktovali. Ostaní žiaci chodia do školy v pôvodnom režime.

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                            riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Oznam

      Od pondelka 1.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v našej škole.

      Zároveň budú zabezpečené obedy (kto bude mať zaplatené).

       

      Nástup žiaka do školy za týchto podmienok:

      1. Negatívny test jedného zákonného zástupcu/ potvrdenie o prekonaní COVID-19/    preukázanie sa o výnimke
      2. Vypísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      3. Úplne zdravé dieťa (bez príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, teplota...)
      4. V karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny

       

      !!! Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do špeciálnej základnej školy!!!

       

      Do budovy školy nemôže vstúpiť osoba bez platného negatívneho testu.

      Protiepidemiologické opatrenia sa budú naďalej dodržiavať. Prosíme Vás, aby každé dieťa malo rúško.

       

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 22.2. (pondelok) do 26.2.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID. Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

     • OZNAM

     • Oznam k 8.2.2021

      Na základe záverov krízového štábu okresného úradu v Prievidzi a RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach vyučovací proces v školách mesta Partizánske nezačne, a preto aj naša škola ostáva naďalej zatvorená a žiaci od 8.2. pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančné vzdelávanie je povinné.

      V týždni od 15.2. do 19.2 sú jarné prázdniny.

      O ďalšom vzdelávaní Vás budeme informovať v piatok 19.2.2021

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 1.2. (pondelok) do 5.2.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

     • Oznam

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 25.1. (pondelok) do 29.1.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

       

       

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

      V týždni od 18.1. (pondelok) do 22.1.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

       

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     •  

       

      Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu  Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušil školské vyučovanie vo všetkých školách a vzdelávanie žiakov bude prebiehať dištančnou formou. Materiál si nájdu žiaci v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. O obnovení prezenčného vyučovania a podmienkach nástupu žiakov do školy vás budeme priebežne informovať.

      Vedenie školy bude kontaktovať zákonných zástupcov a informovať ich o podmienkach dištančného vzdelávania. Žiaci sú povinní plniť úlohy vyplývajúce z dištančného vzdelávania.

       

     • VIANOČNÉ PRIANIE

     • Milí žiaci a rodičia

      Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.

       

      Z celého srdca Vám to prajú

      zamestnanci ŠZŠ Partizánske

       

                                                       

     • OZNAM

     • Od 21.12.2020 (pondelok) do 8.1.2021 (piatok) budú vianočné prázdniny nariadené MŠ SR.

      Predpokladaný nástup žiakov do školy je 11.1.2021. Bližšie informácie o nástupe žiakov do školy budú zverejnené podľa vývoja epidemiologickej situácie a pokynov MŠ SR.

       

      Pred vstupom do školy bude potrebné opäť vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie na stiahnutie:

      Vyhlásenie_ZZ_o_bezinfekčnosti_od_16.11..pdf

      V prípade, že nemáte možnosť si dokument vytlačiť, bude pre Vás vytlačený a pripravený pred vstupom do školy, kde ho následne vyplní zákonný zástupca. Je nutné, aby zákonný zástupca prišiel spolu so žiakom do školy.

                                                                                                                        Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                               riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia:

      V termíne od 1.12.2020 do 10 12.2020 prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. a 9. ročníku A variant  a v termíne od 2.12.2020 do 11.12.2020 v triede autistov. 

      Karanténne povinnosti:

      • sledovať zdravotný stav detí a v prípade objavenia príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára
      • dezinfekcia priestorov školy vo zvýšenej frekvencii
      • prerušenie vzdelávacieho procesu v triedach 9. ročníka, 5. ročníka a autistov

      Všetkých rodičov, ktorých  detí sa to týka, sme telefonicky kontaktovali. Ostaní žiaci chodia do školy v pôvodnom režime.

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                            riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Oznam

      Od utorka 10.11. 2020 začína riadne vyučovanie v škole pre žiakov od prípravného až 10. ročníka.

      Pred vstupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie na stiahnutie tu:

      https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf 

       

      V prípade, že nemáte možnosť si dokument vytlačiť, bude pre Vás vytlačený a pripravený pred vstupom do školy, kde ho následne vyplní zákonný zástupca. Je nutné, aby zákonný zástupca prišiel spolu so žiakom do školy.

      Vážení  rodičia, milí žiaci! Snažme  sa správať a pristupovať k všetkým opatreniam zodpovedne, aby sme sa vyhli možným ohrozeniam.

      Každé dieťa bude naďalej denne prechádzať ranným filtrom – meria sa teplota, dezinfikujeme ruky a sledujú sa ďalšie príznaky ochorenie COVID 19. V prípade podozrenia sa postupuje podľa usmernenia, ktoré je k nahliadnutiu v závere tohto oznamu.

      Do školy prichádzajú žiaci v doprovode jedného zákonného zástupcu s rúškami.

      Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy a zostávajú vo vonkajších priestoroch školy.

      Žiaci si prinesú 1 náhradné rúško a papierové vreckovky.

      Usmernenia: 

      https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanvá

                                                                                                                           riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia Číslo: 2020/18259:1-A1810 Vám oznamujeme, že od utorka 3.11. 2020 do štvrtka 5.11. 2020 sa z prevádzkových dôvodov žiaci v ročníkoch 5. až 10. naďalej učia dištančne z domu.

      Nakoľko sa informácie veľmi rýchlo menia, v pondelok 9.11. 2020 budeme všetkých rodičov kontaktovať telefonicky a po zistení aktuálneho stavu Vám ešte podáme presné informácie.

       

      Ak máte akýkoľvek problém s vyučovaním, alebo nejasnosti ohľadom dochádzky žiaka po celoplošnom testovaní, môžete nás požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa riaditeľky – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje