• Rada školy pri ŠZŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v dňoch 19. 9. 2016 a 26. 09. 2016. Funkčné obdobie začalo dňom  20. 02. 2017  na obdobie 4 rokov. 


    ČLENOVIA RADY ŠKOLY 

    P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný za
    1. Mgr. Jozef Švrček predseda za pedagogických zamestnancov
    2. Mgr. Jana Dominová  zapisovateľ  za pedagogických zamestnancov
    3. Mgr. Peter Vičan tajomník  za nepedagogických zamestnancov
    4. Petra Dvončová člen za rodičov
    5. Jana Suchá člen za rodičov
    6. Renáta Zábojníková člen za rodičov
    7. Mgr. Tatiána Križanová  člen delegovaný za zriaďovateľa
    8. Mgr. Tibor Bélik člen delegovaný za zriaďovateľa
    9.  Mgr. Martina Hudecová   člen delegovaný za zriaďovateľa

     

     

      

     
  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje