•  

    Školský klub detí môžu navštevovať všetci žiaci bez obmedzenia veku s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.

    Počas pobytu žiakov v školskom klube sú činnosti organizované tak, aby sa striedali činnosti odpočinkové, záujmové a rekreačné. Pri uvedených činnostiach dodržiavame hygienicko-zdravotné zásady, rozvíjame a uspokojujeme záujmy detí, ich osobnostné vlastnosti (samostatnosť, tvorivosť, fantáziu, toleranciu, tímovú spoluprácu). Rozvíjame sociálne kompetencie žiakov.

     Tematické oblasti výchovy:

    • vzdelávacia – rozvíja samostatnosť žiaka pri príprave na vyučovanie, efektívne spôsoby učenia sa, uplatňovanie získaných zručností, vedomostí v praktickom živote;

    • spoločensko-vedná – žiaci sa učia navzájom si pomáhať, byť tolerantným, vyjadriť svoj názor, spoznávajú okolie školy mesto, ľudové zvyky, tradície;

    • pracovno-technická – získavajú a zdokonaľujú sebaobslužné návyky, rozvoj manuálnych a technických zručností, tvorivosť, aktivitu, učia sa navzájom spolupracovať;

    • prírodno-environmentálna – pozorujú prírodu, spoznávajú faunu, flóru v okolí školy, zoznamujú sa so zdravým životným štýlom, učíme ich myslieť ekologicky;

    • esteticko-výchovná – učia sa objavovať krásu v bežnom živote, dbať na estetiku prostredia;

    • telesná, zdravotná, športová – rozvíjame športové schopnosti žiakov pozitívnou motiváciou, povzbudzovaním, vedieme ich k prekonávaniu prekážok, dodržiavaním bezpečnostných a hygienických návykov;

     

     Prevádzka školského klubu detí prebieha v čase od 11,30 hod. do 15,30 hod..

    Mesačný poplatok je vo výške 5 €/žiak.

     U viacpočetných rodín je jednorazový poplatok vo výške 5 € za všetky deti z jednej rodiny a žiakom v hmotnej núdzi sa poplatok odpúšťa.

     

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje