• V našej škole sa vzdelávajú mentálne postihnutí žiaci, žiaci s kombinovaným postihnutím, a žiaci s autizmom, ktorí sú na základe psychologického a špeciálno-pedagogického testovania rozdelení do troch variantov:

    1. A variant – žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

    2. B variant – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia

    3. C variant – žiaci s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia

    4. trieda pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP


    Úlohou školy je poskytnúť žiakom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré  im nemôže zabezpečiť základná škola. 

    Výučba prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy od 1.- 9. ročník v A variante, vo variantoch B a C od 1. – 10. ročník. Nižší počet žiakov v triedach umožňuje  špeciálnym pedagógom venovať sa žiakom individuálne (maximálny počet žiakov v A var.  1. roč. je 6 žiakov, 2.-5. roč. max.8 žiakov, 6.-9. roč. max. 10 žiakov). Vyučovacie predmety sú skoro totožné s predmetmi v základnej škole, rozsah učiva je však redukovaný. 
    Triedy B a C variantu dávajú žiakom priestor rozvíjať ich grafomotorické a sociálne zručnosti, komunikačné schopnosti vzhľadom na druh, stupeň mentálneho postihnutia. Mnohí žiaci sú vzdelávaní podľa individuálnych vzdelávacích programov, individuálny prístup k nim  je nevyhnutný. Pri ťažších druhoch postihnutia pomáhajú v triede asistenti učiteľa nielen pri vzdelávaní žiaka ale i pri sebaobslužných činnostiach, hygiene.

     Škola zabezpečuje i vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov s poruchou autistického spektra. Zatiaľ máme otvorenú 1 triedu, ale časom budeme počet tried rozširovať. Veková štruktúra žiakov v triede je rozmanitá. Vo vyučovaní striedame formy krátkych intenzívnych intervalov jeden na jedného (žiak - učiteľ), samostatne (žiak podľa inštrukcie) a  skupinovo, s využívaním prvkov štruktúrovaného učenia,  ABA techniky,  logopedického prístupu  s možnosťou aplikovať do výučby odporúčania iných odborníkov, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Pri práci s deťmi kladieme dôraz najmä na vytvorenie si vzťahu s dieťaťom, neustále posúvanie jeho hraníc a komunikáciu s rodičmi. Počas vyučovania využívame telocvičňu, PC učebňu, cvičnú kuchynku, školskú záhradu a sociálne zručnosti podnecujeme kontaktom s deťmi z iných variantov v škole, kedy si žiaci trénujú nácvik rôznych sociálnych situácií a vzájomnú akceptáciu. V triede pracuje asistent učiteľa. 

    Škola je bezbariérová, umožňuje žiakom dostať sa do jej všetkých učební. Disponujeme výťahovou stoličkou a šikmou schodiskovou plošinou. Žiaci aj učitelia využívajú na vzdelávanie a prácu s deťmi rôzne učebne ako krajčírska dielňa, drevo-kovo dielňa, cvičná kuchynka, telocvičňa, počítačová učebňa, interaktívne tabule a dataprojektory. Na dvore je školská záhrada a altánok, ktoré žiaci využívajú na vzdelávanie aj relaxačné činnosti. 

    Postupným zabezpečovaním logopedických odborníkov na škole, sa snažíme diagnostikovať rečové poruchy. Vyučujúci aplikujú metodologické, diagnostické a terapeutické postupy tak, aby mohli tieto rečové poruchy v každodenných a prirodzených podmienkach dieťaťa  odstraňovať alebo im predchádzať.
    Škola zabezpečuje aj vzdelávanie žiakov v triede pri nemocnici. Ide o vzdelávanie žiakov v nemocničnom ošetrení. 
    Špeciálno-pedagogické pôsobenie rešpektuje spoluprácu s rodičmi detí, s vychovávateľmi a psychológom. V popoludňajších hodinách je zabezpečovaná mimoškolská činnosť v školskom klube a v záujmových útvaroch. Žiaci sa môžu stravovať  v školskej jedálni.

     

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje