• DOPRAVNÁ VÝCHOVA

     

    Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov špeciálnych základných škôl.
    Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov.
    Učebnú činnosť realizujeme v predmete vlastiveda a občianska výchova. Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke:           

                                                                            

    • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými    právnymi predpismi

    • sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke

    • uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec)

    • spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote

    • schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli

    • schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke

    • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla

    • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje