• OZNAM

     • Vážení  rodičia,

       

      vedenie školy  odporúča zúčastniť sa testovania všetkým našim žiakom od veku 10 rokov.

       

      • Ak sa žiak  testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodič, alebo členovia žijúci v spoločnej domácnosti sú negatívni – nastúpi v utorok 3.11. 2020 do školy. Žiak sa preukáže negatívnym testom a rodič príde podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       

      • Ak sa žiak zúčastní testovania – je negatívny, ale rodič, alebo člen v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva 10 dní v karanténe. (Toto platí aj pre žiakov do 10 rokov.)

       

      • Ak sa žiak zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva 10 dní v karanténe.

       

      • Ak sa žiak nad 10 rokov testovania nezúčastní – ostáva 10 dní v karanténe.

       

      • Ak sa rodič, alebo člen žijúci v spoločnej domácnosti testovania nezúčastní, prosíme rodičov, aby si tiež dieťa nechali doma v 10 dňovej karanténe.

       

      V pondelok 2.11. 2020 budeme všetkých rodičov kontaktovať telefonicky a po zistení aktuálneho stavu Vám ešte podáme presné informácie.

       

      Ak máte akýkoľvek problém, nebojte sa požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa riaditeľky – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

       

       

       

     • OZNAM

     • Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, riaditeľka ŠZŠ Partizánske oznamuje, že:

       

      Od pondelka 26. októbra 2020 do odvolania, bude vzdelávanie žiakov 2. stupňa  (5.-10.roč.) prebiehať dištančnou formou. Triedni učitelia sa v priebehu týždňa spoja so všetkými žiakmi a dohodnú si postup a spôsob vzdelávania. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení sa forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

       

      Žiaci 1. stupňa (1.-4.roč.) chodia od pondelka 26.10.2020 naďalej do školy (do odvolania).

       

      Jesenné prázdniny budú v zmenenom termíne a to v dňoch 30.októbra a  - 2., 6., a 9. novembra 2020 

       

      Zároveň oznamujeme, že žiaci 2.stupňa sú automaticky odhlásení z obeda. 

      Ak máte akýkoľvek problém, nebojte sa požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i Našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa školy – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                           Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Špeciálna základná škola, Gen Svobodu 1273/73, 958 01 Parizánske

      oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02. 09. 2020 o 8.00 hodine v triedach.

       

      Program prvého dňa v škole:

       

       8:00 – 9:00 hod  slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 - príhovory, privítanie prvákov a žiakov po triedach

       

      •  odchod prvákov s triednymi učiteľkami do kmeňových tried, možnosť vstupu rodičov do tried, rozhovor s triednymi učiteľkami a vychovávateľkou ŠKD
      •  odchod žiakov 2. – 9. ročníka s triednymi učiteľkami /učiteľmi do kmeňových tried

       

      Informujeme rodičov, že pri prvom nástupe žiaka do základnej školy musia prísť podpísať zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu. Vyhlásenia si môžete stiahnuť v prílohách, prípadne ich budete vypisovať pred školou.

      Zároveň však upozorňujeme, že škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku za účasti rodičov s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa realizuje  v  prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov.

       

      Strava pre žiakov ZŠ sa bude  v školskej jedálni vydávať od stredy 03. 09. 2020 na základe prihlášok. Činnosť ŠKD začína 03. 09. 2020

        

      Usmernenia školy po otvorení školského roka 2020/2021

       

      • Žiaci A variantu prvého stupňa, žiaci B variantu aj C variantu nemusia nosiť rúška.
      • Žiaci A variantu 5.- 9 ročníka nosia rúška povinne.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
      • Pedagogický zamestnanec  nosí rúško alebo ochranný štít.
      •  Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  sa do 20.9. nevyužívajú.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      •  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
      • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.
      • Obedy sa vydávajú v jedálni po skupinách tried. Organizáciu zabezpečujú vyučujúci.

       

       

                                                                                                                   Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                          riaditeľka školy

     • Príloha č.1

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

       

      Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) [1].

       

       

      V ................................. dňa ...................

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

      Podpis zákonného zástupcu:

       

       

       

      [1] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény.

     • Príloha č.2

     • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho školského zariadenia

      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

       

      Meno dieťaťa/žiaka:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

       

      Dôvod použitia tohto dotazníka:

      Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v procese vzdelávania a výchovy.

      Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka:

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej republiky:

      ÁNO

      NIE

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia[1] v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020:

      ÁNO

      NIE

       

      V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa/žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa/žiak v častom kontakte do 16.9.2020.

       

      V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa/žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a dieťa/žiak nenavštevuje školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

       

      Ďalej vyhlasujem, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia – „červených krajín“, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) [2].

      Podpis zákonného zástupcu:

       

       

       

      [1] pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény.

     • OZNAM

     • Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske

       

      Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.05.2020 o otvorení  prevádzky základných škôl pre žiakov so ŠVVP  nultého, prvého až deviateho ročníka od 01.06.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa OÚ Trenčín Špeciálna základná škola Gen. Svobodu, 1273/73 obnovuje vyučovanie.

      Žiaci  školy budú rozdelení do tried, tak ako pred mimoriadnym prerušením prevádzky. V triede môžu byť spolu aj žiaci ročníka, ktorí, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli pred mimoriadnym prerušením prevádzky v spoločnej triede. 

      Na základe dobrovoľnej  účasti  žiakov na vyučovaní v škole nebude možné pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. V škole sa mení organizácia vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa), pričom sa berie do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v škole nezúčastní a vzdelávanie im bude poskytované v doterajšom režime.

      Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe za dodržania hygienických podmienok tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu

      V opodstatnených prípadoch zabezpečíme aj prevádzku školského klubu detí.

      Škola bude otvorená pre žiakov od 7.30 do 12,00 hod.

      Doobedňajšia činnosť od 8.00 do 11.25 hod.

      Povinnosti zákonného zástupcu, ktorý dobrovoľne súhlasí s nástupom svojho dieťaťa do škôl

      ·      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode svojho dieťaťa do školy a pri odchode svojho dieťaťa zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       

      ·      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška  a papierové jednorazové vreckovky.

       

      ·      Vstup do školy je umožnený iba žiakom. Zákonný zástupca, alebo osoba sprevádzajúca žiaka ho odovzdá pri hlavnom vstupe do budovy školy v čase od 7.30 hod. do 8.00 hod. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  žiaka privádza a odvádza len  osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti.

       

      ·      Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy od

      1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020.

       

      ·      Predkladá pri prvom nástupe svojho dieťaťa  do školy, alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      ·    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Špeciálna základná škola Partizánske do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, MDD, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.

                                                                    riaditeľka školy, Mgr. Janka Smatanová

     • OZNAM

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

      Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa otvárajú všetky špeciálne základné školy - 1. až 9. ročník od 1.6.2020 (pondelok).

       Na základe tejto informácie dávame do Vašej pozornosti:

      Od 1.6.2020 otvárame špeciálnu základnú školu od 1. až po 9. ročník . Okrem vyučovania bude fungovať aj stravovanie v školskej jedálni a školský klub.

      Podmienky priebehu vyučovania, stravovania a otvorenia školského klubu Vám včas oznámime prostredníctvom triednych učiteľov a na webovom sídle školy.

      Ostatní žiaci, sa budú naďalej vzdelávať dištančne – tak ako doteraz.

       

                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                           riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     •                    

      Oznam pre žiakov a rodičov k záverečnému hodnoteniu

      Riaditeľka školy oznamuje, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020 sa po  dohode s vedúcimi PK a MZ,  po prerokovaní s pedagogickou radou  a na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl zo dňa 06.04. 2020, ktoré bolo 20.04.2020 aktualizované, rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia takto:

       

      • V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, podľa pokynov ministerstva školstva.

       

      • V autistickej triede sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia

       

      • Všetky predmety v druhom až desiatom ročníku A, B a C variantu, budú za druhý polrok neklasifikované z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú mať žiaci vo všetkých predmetoch uvedené slovo - absolvoval .
      • Doplnené bude slovným komentárom obsahujúcim podrobné zhodnotenie úrovne osvojeného obsahu vzdelávania. Zhodnotenie práce žiaka a prebratého učiva v druhom polroku sa uskutoční na základe podkladov, ktoré odovzdajú zákonní zástupcovia (zošity, PL, pracovné zošity, projekty a iné písomnosti) na kontrolu vyučujúcemu do 15.6.2020.

      • Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole realizuje formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Vyučujúci si vedie záznamy komunikácie so žiakom.

       

      Zdôvodnenie:

       • Nakoľko sa vzdelávanie uskutočňuje za veľkej podpory rodičov, učiteľ nevie objektívne zhodnotiť prácu žiaka.
       • Do 31.8. 2020 po rozhodnutí pedagogickej rady, vo výnimočnom prípade, bude rozhodnuté o postupe do vyššieho ročníka na základe preskúšania tých žiakov 2. stupňa ŠZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

       

      Poznámka: Riaditeľka školy Vás zároveň informuje, že v prípade nového vyhlásenia ministerstva školstva ohľadom záverečného hodnotenia žiakov k 30.6.2020, bude pedagogická rada opätovne rozhodovať o spôsobe hodnotenia.

       

                                                                                                                      Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                riaditeľka školy

     • Informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske

     • Vážení rodičia, tu sú informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske, počas mimoriadnej situácie.

       

      1. Termín zápisov do ŠZŠ bude od 15. apríla do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka.

      2. Zapísať svojho syna či dcéru do ŠZŠ môžete cez formulár ( je v linku dole) a zašlete ho škole mailom alebo poštou. Formulár si tiež môžete na škole vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Mobilný kontakt: 0902 226 466.

      3. Vyjadrenie poradenského zariadenia nedoložíte teraz, ale do 4 týždňov od otvorenia škôl.

      4. Ak chcete synovi či dcére odložiť povinnú školskú dochádzku, potrebné dokumenty (odporučenie všeobecného lekára, odporučenie poradenského zariadenia) nemusíte dokladovať pri zápise. Doručíte ich do 4 týždňov od otvorenia škôl.

      6. Overenie údajov od zákonných zástupcov sa uskutoční do 2 týždňov od otvorenia škôl.

      7. Riaditeľ rozhodne o prijatí žiaka buď do 30. júna 2020 (ak má všetky požadované dokumenty) alebo do 6. týždňov od otvorenia škôl. Následne zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

      Všetky informácie a formulár nájdete tu: https://bit.ly/2VhiEWY

       

                                                                                               Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                      riaditeľka školy

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

        určite už viete, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa pokračuje v prerušení vyučovania od 30.3. 2020 až do odvolania. Je to nová situácia pre nás všetkých, ale verím, že to spolu zvládneme.

        Vyučovanie v školách je síce prerušené, ale musela sa zmeniť jeho forma . Touto cestou ďakujem všetkým rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom prekonať toto náročné obdobie. So žiakmi ich vyučujúci komunikujú rôznymi formami, najčastejšie sa dozvedia potrebné informácie telefonicky.

       

        Momentálne sa Vám s pomocou Mestskej polície dostávajú do rúk materiály, s ktorými je potrebné pracovať so svojimi deťmi. Najmladším žiakom s tým, prosím, pomôžte, starší by to už mali zvládnuť samostatne. Prosím, nedávajte to deťom urobiť naraz. Rozdeľte im prácu na celé 2 týždne a vypracované papiere, alebo pracovné zošity, treba založiť dieťaťu do školskej tašky. Keď nastúpime do školy, pani učiteľky si všetko zozbierajú. Ďalšie materiály Vám budú doručované  každé 2 týždne mestskou políciou.

        Dúfame, že ste všetci zdraví, že sa snažíte dodržiavať všetky nariadenia – nosíte rúška a umývate si často ruky. Je to teraz veľmi dôležité, prosím, myslite na to.

      Držme si všetci  palce.

      Pozdravujú Vás Vaše pani učiteľky.

                                                                                                               

                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                        riaditeľka školy

       

                                                                          

     • OZNAM

     •  

        Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      O ďalšom priebehu Vás budeme priebežne informovať.

       

                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                          riaditeľka školy

       

       

     • OZNAM

     •                                                                            

        Oznamujeme rodičom a žiakom, že s ohľadom na epidemiologickú situáciu a preventívne opatrenia proti koronavírusu COVID – 19,  som rozhodla podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedziť činnosť školy udelením riaditeľského voľna v dňoch od 11.3. 2020 do 13.3. 2020 ( 3 dni).

                                                                                                            Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                     riaditeľka školy


     • Násobilková liga

     • Dňa 30. 1. 2020 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili násobilkovej ligy. Násobili a delili formou rozličných hier a súťaží, akými boli násobilkové bingo, domino a tiež človeče. Žiaci sa hrali hry v skupinách, aj jednotlivo. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a radosť z výhry.

     • Vianočná besiedka

     • V piatok 20. decembra 2019 sa žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci školy stretli na každoročne sa opakujúcej akcii, Vianočnej besiedke. V telocvični, pri vianočnom stromčeku sa predstavili všetky triedy s vianočným programom, ktorý počas decembra nacvičovali. Zazneli známe vianočné vinše i vianočné koledy. Všetci sa výborne zabávali. Na záver popriala pani riaditeľka všetkým veselé vianoce a vyhodnotila súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere. Vianočná besiedka bola krásnym zavŕšením kalendárneho roka 2019.  

     • Vystúpenie v Domove

     • Začiatkom decembra žiaci našej školy spríjemníli predvianočný čas seniorom z Domova v Partizánskom vianočným vystúpením. Zarecitovali známe vianočné vinše, zaspievali vianočné koledy a zahrali i krátke vianočné divadielko. Zároveň obdarili prítomných aj malými darčekmi. Vystúpenie bolo veľmi príjemným stretnutím dvoch generácií. 

     • Divadielko

     • V piatok 29. novembra 2019 zavítali do našej školy divadelníci z Prievidze s predstavením Farebná dúha. Zábavnou formou žiakov zoznámili so širokou škálou farieb, pričom hovorené slovo dopĺňali pesničkami. Žiaci i účinkujúci sa počas vystúpenia výborne zabavali a už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenia. Divadielko bolo príjemným a zároveň poučným sprestrením vyučovacieho procesu. 

     • Návšteva mestskej polície

     • V novembri veľkí i malí žiaci našej školy absolvovali návštevu  mestskej polície. Stretli sa s príslušníkmi mestskej polície, ktorí im porozprávali o svojej práci, ukázali vybavenie policajných áut a odpovedali na všetky ich zvedavé  otázky.

     • Jesenné hry

     • Jednou z pravidelných akcií našej školy bývajú každoročne na jeseň jesenné hry v prírode. Vrámci nich si žiaci zopakovali nielen zásady poskytovania prvej pomoci, ale získali aj nové poznatky. Odmenou pre žiakov bola návšteva letiska, kde sa všetci do sýtosti vyšantili na preliezkách.

     • Tvorivé dielne

     • Začiatkom októbra sa žiaci 1.-4. ročníka A variantu a B variantu stretli na spoločnej akcii. Pod vedením pani vychovávateľky Pavlovičovej sa zúčastnili tvorivých dielní, na ktorých z prírodných materiálov vyrábali slniečka.

     • Deň otvorených dverí v OU v Bratislave

     • Dňa 22. októbra 2019 sa dvaja žiaci našej školy spolu s pani učiteľkou Ladvenicovou zúčastnili dňa otvorených dverí v OU na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Žiaci, ktorí majú vážny záujem o štúdium, získali množstvo nových poznatkov a odniesli si z hlavného mesta aj kopec zážitkov. 

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje