• OZNAM

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

      Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa otvárajú všetky špeciálne základné školy - 1. až 9. ročník od 1.6.2020 (pondelok).

       Na základe tejto informácie dávame do Vašej pozornosti:

      Od 1.6.2020 otvárame špeciálnu základnú školu od 1. až po 9. ročník . Okrem vyučovania bude fungovať aj stravovanie v školskej jedálni a školský klub.

      Podmienky priebehu vyučovania, stravovania a otvorenia školského klubu Vám včas oznámime prostredníctvom triednych učiteľov a na webovom sídle školy.

      Ostatní žiaci, sa budú naďalej vzdelávať dištančne – tak ako doteraz.

       

                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                           riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     •                    

      Oznam pre žiakov a rodičov k záverečnému hodnoteniu

      Riaditeľka školy oznamuje, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020 sa po  dohode s vedúcimi PK a MZ,  po prerokovaní s pedagogickou radou  a na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl zo dňa 06.04. 2020, ktoré bolo 20.04.2020 aktualizované, rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia takto:

       

      • V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, podľa pokynov ministerstva školstva.

       

      • V autistickej triede sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia

       

      • Všetky predmety v druhom až desiatom ročníku A, B a C variantu, budú za druhý polrok neklasifikované z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú mať žiaci vo všetkých predmetoch uvedené slovo - absolvoval .
      • Doplnené bude slovným komentárom obsahujúcim podrobné zhodnotenie úrovne osvojeného obsahu vzdelávania. Zhodnotenie práce žiaka a prebratého učiva v druhom polroku sa uskutoční na základe podkladov, ktoré odovzdajú zákonní zástupcovia (zošity, PL, pracovné zošity, projekty a iné písomnosti) na kontrolu vyučujúcemu do 15.6.2020.

      • Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole realizuje formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Vyučujúci si vedie záznamy komunikácie so žiakom.

       

      Zdôvodnenie:

       • Nakoľko sa vzdelávanie uskutočňuje za veľkej podpory rodičov, učiteľ nevie objektívne zhodnotiť prácu žiaka.
       • Do 31.8. 2020 po rozhodnutí pedagogickej rady, vo výnimočnom prípade, bude rozhodnuté o postupe do vyššieho ročníka na základe preskúšania tých žiakov 2. stupňa ŠZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

       

      Poznámka: Riaditeľka školy Vás zároveň informuje, že v prípade nového vyhlásenia ministerstva školstva ohľadom záverečného hodnotenia žiakov k 30.6.2020, bude pedagogická rada opätovne rozhodovať o spôsobe hodnotenia.

       

                                                                                                                      Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                riaditeľka školy

     • Informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske

     • Vážení rodičia, tu sú informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske, počas mimoriadnej situácie.

       

      1. Termín zápisov do ŠZŠ bude od 15. apríla do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka.

      2. Zapísať svojho syna či dcéru do ŠZŠ môžete cez formulár ( je v linku dole) a zašlete ho škole mailom alebo poštou. Formulár si tiež môžete na škole vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Mobilný kontakt: 0902 226 466.

      3. Vyjadrenie poradenského zariadenia nedoložíte teraz, ale do 4 týždňov od otvorenia škôl.

      4. Ak chcete synovi či dcére odložiť povinnú školskú dochádzku, potrebné dokumenty (odporučenie všeobecného lekára, odporučenie poradenského zariadenia) nemusíte dokladovať pri zápise. Doručíte ich do 4 týždňov od otvorenia škôl.

      6. Overenie údajov od zákonných zástupcov sa uskutoční do 2 týždňov od otvorenia škôl.

      7. Riaditeľ rozhodne o prijatí žiaka buď do 30. júna 2020 (ak má všetky požadované dokumenty) alebo do 6. týždňov od otvorenia škôl. Následne zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

      Všetky informácie a formulár nájdete tu: https://bit.ly/2VhiEWY

       

                                                                                               Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                      riaditeľka školy

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

        určite už viete, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa pokračuje v prerušení vyučovania od 30.3. 2020 až do odvolania. Je to nová situácia pre nás všetkých, ale verím, že to spolu zvládneme.

        Vyučovanie v školách je síce prerušené, ale musela sa zmeniť jeho forma . Touto cestou ďakujem všetkým rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom prekonať toto náročné obdobie. So žiakmi ich vyučujúci komunikujú rôznymi formami, najčastejšie sa dozvedia potrebné informácie telefonicky.

       

        Momentálne sa Vám s pomocou Mestskej polície dostávajú do rúk materiály, s ktorými je potrebné pracovať so svojimi deťmi. Najmladším žiakom s tým, prosím, pomôžte, starší by to už mali zvládnuť samostatne. Prosím, nedávajte to deťom urobiť naraz. Rozdeľte im prácu na celé 2 týždne a vypracované papiere, alebo pracovné zošity, treba založiť dieťaťu do školskej tašky. Keď nastúpime do školy, pani učiteľky si všetko zozbierajú. Ďalšie materiály Vám budú doručované  každé 2 týždne mestskou políciou.

        Dúfame, že ste všetci zdraví, že sa snažíte dodržiavať všetky nariadenia – nosíte rúška a umývate si často ruky. Je to teraz veľmi dôležité, prosím, myslite na to.

      Držme si všetci  palce.

      Pozdravujú Vás Vaše pani učiteľky.

                                                                                                               

                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                        riaditeľka školy

       

                                                                          

     • OZNAM

     •  

        Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      O ďalšom priebehu Vás budeme priebežne informovať.

       

                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                          riaditeľka školy

       

       

     • OZNAM

     •                                                                            

        Oznamujeme rodičom a žiakom, že s ohľadom na epidemiologickú situáciu a preventívne opatrenia proti koronavírusu COVID – 19,  som rozhodla podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedziť činnosť školy udelením riaditeľského voľna v dňoch od 11.3. 2020 do 13.3. 2020 ( 3 dni).

                                                                                                            Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                     riaditeľka školy


     • Násobilková liga

     • Dňa 30. 1. 2020 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili násobilkovej ligy. Násobili a delili formou rozličných hier a súťaží, akými boli násobilkové bingo, domino a tiež človeče. Žiaci sa hrali hry v skupinách, aj jednotlivo. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a radosť z výhry.

     • Vianočná besiedka

     • V piatok 20. decembra 2019 sa žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci školy stretli na každoročne sa opakujúcej akcii, Vianočnej besiedke. V telocvični, pri vianočnom stromčeku sa predstavili všetky triedy s vianočným programom, ktorý počas decembra nacvičovali. Zazneli známe vianočné vinše i vianočné koledy. Všetci sa výborne zabávali. Na záver popriala pani riaditeľka všetkým veselé vianoce a vyhodnotila súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere. Vianočná besiedka bola krásnym zavŕšením kalendárneho roka 2019.  

     • Vystúpenie v Domove

     • Začiatkom decembra žiaci našej školy spríjemníli predvianočný čas seniorom z Domova v Partizánskom vianočným vystúpením. Zarecitovali známe vianočné vinše, zaspievali vianočné koledy a zahrali i krátke vianočné divadielko. Zároveň obdarili prítomných aj malými darčekmi. Vystúpenie bolo veľmi príjemným stretnutím dvoch generácií. 

     • Divadielko

     • V piatok 29. novembra 2019 zavítali do našej školy divadelníci z Prievidze s predstavením Farebná dúha. Zábavnou formou žiakov zoznámili so širokou škálou farieb, pričom hovorené slovo dopĺňali pesničkami. Žiaci i účinkujúci sa počas vystúpenia výborne zabavali a už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenia. Divadielko bolo príjemným a zároveň poučným sprestrením vyučovacieho procesu. 

     • Návšteva mestskej polície

     • V novembri veľkí i malí žiaci našej školy absolvovali návštevu  mestskej polície. Stretli sa s príslušníkmi mestskej polície, ktorí im porozprávali o svojej práci, ukázali vybavenie policajných áut a odpovedali na všetky ich zvedavé  otázky.

     • Jesenné hry

     • Jednou z pravidelných akcií našej školy bývajú každoročne na jeseň jesenné hry v prírode. Vrámci nich si žiaci zopakovali nielen zásady poskytovania prvej pomoci, ale získali aj nové poznatky. Odmenou pre žiakov bola návšteva letiska, kde sa všetci do sýtosti vyšantili na preliezkách.

     • Tvorivé dielne

     • Začiatkom októbra sa žiaci 1.-4. ročníka A variantu a B variantu stretli na spoločnej akcii. Pod vedením pani vychovávateľky Pavlovičovej sa zúčastnili tvorivých dielní, na ktorých z prírodných materiálov vyrábali slniečka.

     • Deň otvorených dverí v OU v Bratislave

     • Dňa 22. októbra 2019 sa dvaja žiaci našej školy spolu s pani učiteľkou Ladvenicovou zúčastnili dňa otvorených dverí v OU na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Žiaci, ktorí majú vážny záujem o štúdium, získali množstvo nových poznatkov a odniesli si z hlavného mesta aj kopec zážitkov. 

     • Návšteva Vodného hradu v Šimonovanoch

     • Vodný hrad v Šimonovanoch navštívili dňa 4. 10. 2019 žiaci druhého stupňa. Boli si pozrieť výstavu filatelistiky, na ktorej mali možnosť vidieť zberateľské známky, listy, poštové poukážky. Pozreli si aj výstavu starých tehál rôznych výrobcov. Pani sprievodkyňa nám ukázala celý hrad, zaujímavé dobové fotografie a porozprávala nám o histórii tejto krásnej stavby, najstaršej na území mesta Partizánske. 

     • Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     • Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch sa uskutočnila v dňoch 24. a 26. septembra 2019. Žiaci 1.-9. ročníka A variantu a B variantu sa pod dozorom vyučujúcich presunuli vlakom do Topoľčian. V Tríbečskom múzeu sa zúčastnili dvoch tvorivých dielní, tykajúcich sa jesennej tématiky. Vytvorili si množstvo rozmanitých jesenných dekorácií, masiek a výrobkov z prírodných materiálov. Exkurzia bola príjemným a zároveň poučným spestrením vyučovacieho procesu.

     • Návšteva bunkra v Partizánskom

     • V stredu 11. septembra 2019 žiaci našej školy navštívili bunker v bývalých závodoch 29. augusta v Partizánskom. Oboznámili sa s históriou závodov od jej vzniku až po súčasnosť. Šikovní chlapci, nadšenci histórie, zozbierali veľa historických predmetov, z ktorých vytvorili pre žiakov a širokú verejnosť veľmi zaujímavé historické múzeum. Žiakov návšteva bunkra zaujala, odniesli si veľa nových poznatkov a náučných publikácií. 

    • Fúriková opekačka
     • Fúriková opekačka

     •  Pred koncom školského roka pripravili učitelia pre žiakov opekačku trochu netradične, v obyčajnom fúriku. Všetko sa dialo v bezpečných podmienkach, za neustálej kontroly učiteľov. Deti si zahrali aj rôzne športové hry a zaspievali si za doprovodu harmoniky. Opäť to bolo  veselo strávené dopoludnie.  

    • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch
     • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch

     •   Žiaci 1.- 4.ročníka si urobili malý výlet do Šimonovian. Navštívili tu jednu z národných kultúrnych pamiatok Slovenska - Vodný hrad - goticko - renesančný kaštieľ. Jeho história siaha až do 12. storočia a pôvodne to bola obranná stavba, okolo ktorej obtekalo jedno rameno rieky Nitry. Vodným hradom všetkých previedla riaditeľka CVČ v Partizánskom Mgr.Silvia Schonová. Veľmi pútavo deťom porozprávala o histórii kaštieľa a pripravila pre ne aj zaujímavé hry. 

    • Koncoročný školský výlet
     • Koncoročný školský výlet

     •   Naše deti so svojimi vyučujúcimi navštívili národnú zoologickú záhradu Bojnice. Dozvedeli sa, že je to najstaršia a najnaštevovanejšia ZOO na Slovensku, ktorá dlhodobo spolupracuje na projektoch záchrany ohrozených živočíchov na Slovensku aj v zahraničí. Deti tu videli takmer všetky zvieratá o ktorých sa učili v škole. Najväčší zážitok mali v časti vivária, kde pozorovali rôzne hady, korytnačky a jaštery. Veľkým zážitkom bola aj exkurzia Bojnického zámku. Výlet sa všetkým deťom veľmi páčil a ešte dlho o ňom v škole rozprávali.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje