• OZNAM

     • Špeciálna základná škola, Gen Svobodu 1273/73, 958 01 Parizánske

      oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02. 09. 2020 o 8.00 hodine v triedach.

       

      Program prvého dňa v škole:

       

       8:00 – 9:00 hod  slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 - príhovory, privítanie prvákov a žiakov po triedach

       

      •  odchod prvákov s triednymi učiteľkami do kmeňových tried, možnosť vstupu rodičov do tried, rozhovor s triednymi učiteľkami a vychovávateľkou ŠKD
      •  odchod žiakov 2. – 9. ročníka s triednymi učiteľkami /učiteľmi do kmeňových tried

       

      Informujeme rodičov, že pri prvom nástupe žiaka do základnej školy musia prísť podpísať zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu. Vyhlásenia si môžete stiahnuť v prílohách, prípadne ich budete vypisovať pred školou.

      Zároveň však upozorňujeme, že škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku za účasti rodičov s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa realizuje  v  prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov.

       

      Strava pre žiakov ZŠ sa bude  v školskej jedálni vydávať od stredy 03. 09. 2020 na základe prihlášok. Činnosť ŠKD začína 03. 09. 2020

        

      Usmernenia školy po otvorení školského roka 2020/2021

       

      • Žiaci A variantu prvého stupňa, žiaci B variantu aj C variantu nemusia nosiť rúška.
      • Žiaci A variantu 5.- 9 ročníka nosia rúška povinne.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
      • Pedagogický zamestnanec  nosí rúško alebo ochranný štít.
      •  Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  sa do 20.9. nevyužívajú.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      •  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
      • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.
      • Obedy sa vydávajú v jedálni po skupinách tried. Organizáciu zabezpečujú vyučujúci.

       

       

                                                                                                                   Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                          riaditeľka školy

     • Príloha č.1

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

       

      Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) [1].

       

       

      V ................................. dňa ...................

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

      Podpis zákonného zástupcu:

       

       

       

      [1] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény.

     • Príloha č.2

     • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho školského zariadenia

      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

       

      Meno dieťaťa/žiaka:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

       

      Dôvod použitia tohto dotazníka:

      Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v procese vzdelávania a výchovy.

      Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka:

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej republiky:

      ÁNO

      NIE

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia[1] v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020:

      ÁNO

      NIE

       

      V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa/žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa/žiak v častom kontakte do 16.9.2020.

       

      V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa/žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a dieťa/žiak nenavštevuje školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

       

      Ďalej vyhlasujem, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia – „červených krajín“, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) [2].

      Podpis zákonného zástupcu:

       

       

       

      [1] pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje