• OZNAM

     •                    

      Oznam pre žiakov a rodičov k záverečnému hodnoteniu

      Riaditeľka školy oznamuje, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020 sa po  dohode s vedúcimi PK a MZ,  po prerokovaní s pedagogickou radou  a na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl zo dňa 06.04. 2020, ktoré bolo 20.04.2020 aktualizované, rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia takto:

       

      • V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, podľa pokynov ministerstva školstva.

       

      • V autistickej triede sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia

       

      • Všetky predmety v druhom až desiatom ročníku A, B a C variantu, budú za druhý polrok neklasifikované z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú mať žiaci vo všetkých predmetoch uvedené slovo - absolvoval .
      • Doplnené bude slovným komentárom obsahujúcim podrobné zhodnotenie úrovne osvojeného obsahu vzdelávania. Zhodnotenie práce žiaka a prebratého učiva v druhom polroku sa uskutoční na základe podkladov, ktoré odovzdajú zákonní zástupcovia (zošity, PL, pracovné zošity, projekty a iné písomnosti) na kontrolu vyučujúcemu do 15.6.2020.

      • Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole realizuje formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Vyučujúci si vedie záznamy komunikácie so žiakom.

       

      Zdôvodnenie:

       • Nakoľko sa vzdelávanie uskutočňuje za veľkej podpory rodičov, učiteľ nevie objektívne zhodnotiť prácu žiaka.
       • Do 31.8. 2020 po rozhodnutí pedagogickej rady, vo výnimočnom prípade, bude rozhodnuté o postupe do vyššieho ročníka na základe preskúšania tých žiakov 2. stupňa ŠZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

       

      Poznámka: Riaditeľka školy Vás zároveň informuje, že v prípade nového vyhlásenia ministerstva školstva ohľadom záverečného hodnotenia žiakov k 30.6.2020, bude pedagogická rada opätovne rozhodovať o spôsobe hodnotenia.

       

                                                                                                                      Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                riaditeľka školy

     • Informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske

     • Vážení rodičia, tu sú informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske, počas mimoriadnej situácie.

       

      1. Termín zápisov do ŠZŠ bude od 15. apríla do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka.

      2. Zapísať svojho syna či dcéru do ŠZŠ môžete cez formulár ( je v linku dole) a zašlete ho škole mailom alebo poštou. Formulár si tiež môžete na škole vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Mobilný kontakt: 0902 226 466.

      3. Vyjadrenie poradenského zariadenia nedoložíte teraz, ale do 4 týždňov od otvorenia škôl.

      4. Ak chcete synovi či dcére odložiť povinnú školskú dochádzku, potrebné dokumenty (odporučenie všeobecného lekára, odporučenie poradenského zariadenia) nemusíte dokladovať pri zápise. Doručíte ich do 4 týždňov od otvorenia škôl.

      6. Overenie údajov od zákonných zástupcov sa uskutoční do 2 týždňov od otvorenia škôl.

      7. Riaditeľ rozhodne o prijatí žiaka buď do 30. júna 2020 (ak má všetky požadované dokumenty) alebo do 6. týždňov od otvorenia škôl. Následne zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

      Všetky informácie a formulár nájdete tu: https://bit.ly/2VhiEWY

       

                                                                                               Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                      riaditeľka školy

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje