•  

    CŠPP

     

    Prioritné činnosti vykonávané 

    v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

     

    • depistáž - včasné vyhľadávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením;
      
    • komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika - identifikovanie a čo najpresnejšie pomenovanie príčin ťažkostí dieťaťa, s následným posúdením prognózy a optimálnej formy a spôsobu výchovy a vzdelávania dieťaťa so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami,  vykonávaná individuálne (ambulantne) v priestoroch nášho centra, v prípade potreby priamo v škole, rodine, či zariadení, kde je dieťa umiestnené; 
      
    • poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a s rizikovým vývinom, hľadanie možností a spôsobov, ako zmierniť ťažkosti dieťaťa;
      
    • psychologické poradenstvo a  redukačné, terapeutické intervencie podľa individuálnych potrieb klientov;
      
    • špeciálno-pedagogické a logopedické intervencie zamerané na odstránenie, korekciu a nápravu porúch, na rozvoj komunikačných schopností; reedukačné služby;
      
    • odborná logopedická starostlivosť zameraná na poradenstvo, diagnostiku, spolupráca s inými odborníkmi CŠPP;
      
    • cielená diagnostika (pre lekárov, posudkovú komisiu), kontrolné vyšetrenia a rediagnostika detí a žiakov so ŠVPP, monitoring a psychologické sledovanie vývinu  zdravotne postihnutých detí;
      
    • stimulačné a rozvojové programy pre deti predškolského veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou na podporu dielčích funkcií;
      
    • preventívne a intervenčné programy pre deti predškolského a školského veku;
      
    • posudzovanie školskej zrelosti, príprava na vstup do školy, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou, poradenstvo v procese voľby povolania a prípravy na povolanie;
      
    • priame pozorovanie dieťaťa v MŠ, ZŠ, účasť na výchovno-vzdelávacom procese (na požiadanie školy a so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa), vypracovanie správy z pozorovania;
      
    • špeciálnopedagogické vedenie individuálne integrovaných detí, posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a  školskej úspešnosti;
      
    • odborná konzultačná a poradenská činnosť a metodická pomoc pedagogickým pracovníkom škôl a predškolských zariadení, v ktorých je dieťa so špeciálnopedagogickými potrebami vzdelávané;
      
    • metodické usmerňovanie špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl (metodické stretnutia, metodická pomoc, individuálna pomoc)
      
    • spolupráca pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov;
      
    • vypracovanie odporúčania k úprave maturitnej skúšky pre žiakov so ŠVVP;
      
    • priama práca so zákonnými zástupcami a rodinami; poradenstvo, konzultácie psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické aj v oblasti kompenzačných pomôcok;
      
    • skupinové konzultácie nášho centra za účelom spolupráce pri riešení problémových situácií s rodinou, školou, prípadne inými zainteresovanými;
      
    • spolupráca s inštitúciami - spolupráca s rôznymi štátnymi i neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti;
      
    • príprava metodických a informačných materiálov o činnosti špeciálnopedagogického poradenstva, osvetová činnosť pre širokú verejnosť;

    CŠPP 

     

    ĎALEJ REALIZUJEME

     

    • Program KUPOZ  určený pre deti s ADHD, pre deti pomalé, neurotické a dyslektické (vhodné aj pre deti s hraničným intelektom) vo veku 8 – 12 rokov. Tento program rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, zrakovú a sluchovú pamäť, schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti, logické myslenie, posilňuje sociálne a emotívne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom.
      
    • Cvičenia mozgu podľa Dennison/Dennisonová. Prostredníctvom cvičenia dochádza k zlepšeniu integrácie pravej a ľavej hemisféry. Výsledkom je zlepšenie kognitívnych funkcií – koncentrácie pozornosti, pamäti, pohybovej koordinácie, školských zručností – písania, čítania, počítania, auditívnej či vizuálnej percepcie.
      
    • Program pre predškolákov „Cesta k úspešnému žaškoleniu , ktorý je zameraný na rozvoj a posilnenie deficitných schopností a zručností pre deti  predškolského veku  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
      
    • Program Zippyho kamaráti, ktorého hlavným cieľom je rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností u detí vo veku 5-7 rokov, podpora ich dobrého duševného zdravia a zlepšovanie kvality života. Program pozostáva zo 6 modulov, pričom každý je rozdelený do štyroch stretnutí. Venujeme sa témam Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií.
      
    • Poradenská práca s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou. Terapia hrou je terapeutická metóda, ktorá pomáha deťom zvládať ťažké životné obdobia, riešiť problémy so správaním a emóciami. Pre dieťa predstavuje to isté, čo psychoterapia pre dospelých. Vekovo je najvhodnejšia  pre deti od 3 rokov do 12 rokov.
      
    • Tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie. Je špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom s emóciami, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Okrem pomoci deťom je obohatená o podporovanie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Rodič sa pre dieťa stáva niekým, kto mu rozumie a stojí pri ňom.

     

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje