• Správa o činnosti Centra  špeciálno -pedagogického poradenstva  Partizánske
   Veľká okružná 1107/15  za školský rok 2019/2020

    

   Personálne obsadenie Centra:

   Mgr. Janka Smatanová       riaditeľka CŠPP

   Mgr. Janka  Kajanová         psychopéd

   Mgr. Erika Calpašová         psychopéd

   Mgr. Viera Žáková              psychopéd

   Mgr. Veronika Bruchatá     psychopéd

   Mgr.  Petra  Dolníková       psychologička

    Ľubica Kopálová               sociálno – admin. pracovníčka

   V školskom roku 2019/2020 bolo v CŠPP zaevidovaných 337 žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a žiakov so zdravotným postihnutím z MŠ, ZŠ a SŠ. Z tohto počtu bolo 137 dievčat a 200 chlapcov. 47 klientom bola urobená špeciálno-pedagogická diagnostika s vypracovaním správy pre príslušnú školu, 87 klientov sa okrem ŠPD následne zúčastnilo kontrolných vyšetrení, 19 klientov sa zúčastnilo rediagnostického vyšetrenia. Z každej diagnostiky a kontrolného vyšetrenia boli vypracované správy pre príslušnú školu, ktorú dieťa aktuálne navštevuje. 

   • Okrem uvedených správ z odborných vyšetrení bolo vypracovaných 24 odporučení na asistenta učiteľa, 9 odporúčaní k úprave MS pre končiacich stredoškolákov a 3 vyjadrenia ku klasifikácii nedostatočnou u integrovane vzdelávaných žiakov, príp. zníženej známke zo správania. Bolo vydané jedno odporúčanie k opakovaniu ročníka. 

    
   • Celoročnú starostlivosť vo forme korekčných cvičení zo SJ, MAT a cvičení na zlepšenie koncentrácie pozornosti absolvovalo 12 klientov. Spolu absolvovali 91korekčných cvičení.

    
   • Psychologicky bolo vyšetrených 1119 detí. Z každého vyšetrenia bola napísaná správa.39 klientov bolo vyšetrených jednorazovo,  až 149 stretnutí bolo potrebné zopakovať 2 a viackrát.  Komplexná intervenčná činnosť bola uskutočnená 34 krát u 9 klientov.  Terapeutické stretnutia absolvovali 3 deti v počte 18 stretnutí. Všetkým rodičom detí bolo na záver vyšetrenia poskytnuté poradenstvo. Mgr. Dolníková uskutočnila 173konzultácií priamo, 87 formou SMS a 37 formou mailov. 

    
   • Mgr. Dolníková absolvovala v rámci ďalšieho vzdelávania v 09/2019 odborný seminár Hase-Tree-Person test, v 05/2020 odborný vebinár ADHD u detí. Aktuálne navštevuje celoročne výcvikový program Terapia hrou a filiálna terapia. 

    
   • Pravidelná logopedická starostlivosť bola venovaná 19 deťom z MŠ a ŠMŠ. Logopedická diagnostika bola uskutočnená u klientov, u ktorých bolo riešené integrované vzdelávanie v ZŠ v počte 20 a v MŠ v počte 19. Každému diagnostikovanému žiakovi bola vypracovaná správa z logopedickej diagnostiky. Korekčných cvičení bolo realizovaných 340 a konzultácii s rodičmi a pedagógmi bolo uskutočnených 20.

    
   • V mesiaci august 2019 sa Mgr. Kajanová zúčastnila integračných komisií v ZŠ Skačany spolu s Mgr. Dolníkovou, ZŠ Žabokreky a ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom. 

    
   • V mesiaci september uskutočnila depistážnu činnosť v špeciálnej triede MŠ V. Okružná, 

    
   • Rovnako v mesiaci september Mgr. Kajanová uskutočnila pre rodičov predškolákov prezentáciu programu „ Cesta k úspešnému zaškoleniu“. 

    
   • Mgr. Kajanová následne zrealizovala ucelený program pre deti s odloženou školskou dochádzkou a pre deti predškolského veku „Cesta k úspešnému zaškoleniu“ v MŠ V. Okružná -9 detí, MŠ V. Kršteňany  - 9detí,  MŠ Makarenkova - 10 detí. Spolu výcvik absolvovalo 38 detí. Bolo uskutočnených 23 stretnutí s týmito deťmi. Vzhľadom k opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID -19 a následnou karanténou, program nebol dokončený. 

    
   • Predškolskú diagnostiku absolvovalo 14 detí z  MŠ. Z každej diagnostiky bola vypracovaná správa pre zákonného zástupcu i kmeňovú MŠ. Následne bola uskutočnená individuálna interpretácia výsledkov rodičom detí. 

    
   • Mgr. Kajanová realizovala individuálne konzultácie s VP, ŠP a učiteľmi v ZŠ, MŠ a SŠ pri pomoci v práci s integrovane vzdelávanými žiakmi, predškolákmi, resp. poradenstvo pre študentov končiacich základné a stredné školy. Celkove uskutočnila 309 konzultácii.

    
   • Zúčastnila sa stretnutí špeciálnych pedagógov v CPPPaP v Trenčíne v mesiacoch október a február. Prínosom bola vzájomná výmena skúseností a oboznámenie sa s najnovšími informáciami z oblasti školskej legislatívy. 

    
   • V mesiaci september sa Mgr. Kajanová zúčastnila odborného semináru „Detská agresivita“ ktorého hlavným lektorom bol PhDr. Ján Svodoba. Seminár organizačne zastrešovala CPPPaP V Partizánskom v spolupráci s Mestským úradom v PE. V novembri sa zúčastnila Valného zhromaždenia Asociácie špeciálnych pedagógov v Žiline a vo februári odborného semináru na tému „Poruchy správania, problémové správanie, ktorého odbornou lektorkou bola Mgr. Zimová.

    
   • V mesiaci január Mgr. Kajanová absolvovala v rámci atestačného vzdelávania I. atestačnú skúšku. 

    
   • Mgr. Bruchatá sa venovala prevažne deťom z MŠ a ŠMŠ, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s Aspergerovým syndrómom a deťom s PAS.

    
   • Počas školského roka pracovala s 36 deťmi. Uskutočnila 19 špec. ped. diagnostík, 10 kontrolných vyšetrení a 99 cvičení, korekcií a terapií, z toho 91 priamo a 8 dištančne.  Poradenstvo s rodičmi detí a pedagógmi realizovala 231 krát.

    

   Vzhľadom k opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID -19 a následnou karanténou, neboli uskutočnené aktivity počas jarných a letných prázdnin. 

    

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje