•  CŠPP

    Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP)

     

     

    Špeciálnopedagogická poradňa vznikla 1.1.2000 akú súčasť Špeciálnej základnej školy Partizánske so sídlom na Veľkej Okružnej 1107/15, 958 01 Partizánske. V septembri 2008 legislatíva priniesla nový názov Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP), pod ktorým poskytuje svoje komplexné služby  deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách.

     

    CŠPP poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú a inú odbornú činnosť, a súbor špeciálno-pedagogických intervencií predovšetkým deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

     

    Cieľová skupina klientov

     

     

    • mentálne postihnutie
    • narušená komunikačná schopnosť
    • sluchové postihnutie
    • viacnásobné postihnutie
    • zrakové postihnutie
    • autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy
    • telesné postihnutie
    • vývinové poruchy učenia

     

    CŠPP poskytuje svoje služby BEZPLATNE, treba sa však na vyšetrenie OBJEDNAŤ!!!

     

    OBJEDNÁVKY MOŽETE REALIZOVAŤ 

    • telefonicky 

    Mgr. Jana Kajanová – 0911 954 391

    Mgr. Petra Dolniková – 0910 226 467

    • e-mailom

    cspppe@gmail.com

    • písomne

    CŠPP pri ŠZŠ Partizánske, Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske 

    • osobne

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje