• Mgr. Petra Dolniková – psychologička

    • komplexné psychologické zisťovanie aktuálnej úrovne všeobecných intelektových schopností, osobnostných predpokladov, ale aj ťažkostí dieťaťa;
    • psychologické poradenstvo a konzultácie pre deti, dospievajúcich, rodičov, zákonných zástupcov, pedagógov a iným odborníkom;
    • sledovanie a vyhodnocovanie vhodnosti zaškolenia, školskej úspešnosti zdravotne znevýhodnených detí;
    • terapeutické  intervencie;
    • Program Zippyho kamaráti, ktorého hlavným cieľom je rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností u detí vo veku 5-7 rokov, podpora ich dobrého duševného zdravia a zlepšovanie kvality života;
    • Poradenská práca s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou. Vekovo je najvhodnejšia  pre deti od 3 rokov do 12 rokov;
    • Tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie. Je špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom s emóciami, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti.

     

    Mgr. Jana Kajanová – špeciálny pedagóg

    • špeciálnopedagogická diagnostika žiakov počas školskej dochádzky až do obdobia ukončenia kariérnej prípravy, diagnostika príčin školskej neúspešnosti, učenia sa pod svoje možnosti;
    • poradenstvo pre žiakov so ŠVVP s osobitnou pozornosťou venovanou intervenciám žiakom s NKS, zrakovým, sluchovým telesným,  viacnásobným postihnutím a žiakom s MR;
    • poradenstvo a pomoc pedagógom pri tvorbe  IVP pre deti a žiakov so ŠVVP;
    • poradenstvo pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov;
    • depistáž školskej zrelosti s osobitnou pozornosťou venovanou deťom so zdravotným znevýhodnením;
    • pozorovanie dieťaťa priamo v MŠ, ZŠ, účasť na výchovno-vzdelávacom procese (na požiadanie školy a so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa) ;
    • vypracovanie odporúčania na úpravu maturitnej skúšky pre žiakov so ŠVVP;
    • realizácia programu pre predškolákov „Cesta k úspešnému zaškoleniu“ zameranom na rozvoj a posilnenie deficitných schopností a zručností;
    • „Dennisonovské cvičenia“ zamerané na zosúladenie činnosti mozgových hemisfér;
    • KUPOZ – cvičenia zamerané na odtrénovanie koncentrácie pozornosti.

     

    Mgr. Erika Calpašová – špeciálny pedagóg

    • redukácia, nápravy vývinových porúch učenia (VPU);                               
    • poradenstvo rodičom detí so zdravotným postihnutím a VPU;                       
    • spolupráca s učiteľmi škôl pri metodických postupoch vzdelávania detí(žiakov) so špeciálno-pedagogickými potrebami
    • štatistické činnosti a evidencia výkonov.

     

    Mgr. Veronika Bruchatá – špeciálny pedagóg zameraný na poruchy autistického spektra

    Poskytovaná špeciálno-pedagogická intervencia

    • komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika;
    • špeciálno-pedagogické poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom klientov, učiteľom, asistentom učiteľov našich klientov;
    • terapeuticko – metodická činnosť pre klientov a ich rodičov resp. zákonných zástupcov.

    Cieľová skupina klientov

    • deti vo veku od 2 do 7 rokov tzn.  raný a predškolský vek,  podľa potreby a možností aj neskôr; 
    • deti s autizmom, narušenou  komunikačnou  schopnosťou,  oneskoreným psychomotorickým vývinom, syndrómami spojenými s duševnou zaostalosťou rôzneho stupňa, s viacnásobným ťažkým postihnutím.

     

    Mgr. Viera Žáková – špeciálny pedagóg

    • redukácia, nápravy vývinových porúch učenia (VPU);                               
    • poradenstvo rodičom detí so zdravotným postihnutím a VPU;                       

    • spolupráca s učiteľmi škôl pri metodických postupoch vzdelávania detí(žiakov) so špeciálno-pedagogickými potrebami

     

    Mgr. Helena Kubelová – špeciálny pedagóg logopéd

    • diagnostiky, rediagnostiky detí;

    • konzultácie poskytnuté rodičom a pedagogickým pracovníkom;

    • korekcie porúch reči;

    • požičanie materiálov a pomôcok na korekciu reči v domácom prostredí.

     

     

     

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje