• OZNAM

     • Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske

       

      Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.05.2020 o otvorení  prevádzky základných škôl pre žiakov so ŠVVP  nultého, prvého až deviateho ročníka od 01.06.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa OÚ Trenčín Špeciálna základná škola Gen. Svobodu, 1273/73 obnovuje vyučovanie.

      Žiaci  školy budú rozdelení do tried, tak ako pred mimoriadnym prerušením prevádzky. V triede môžu byť spolu aj žiaci ročníka, ktorí, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli pred mimoriadnym prerušením prevádzky v spoločnej triede. 

      Na základe dobrovoľnej  účasti  žiakov na vyučovaní v škole nebude možné pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. V škole sa mení organizácia vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa), pričom sa berie do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v škole nezúčastní a vzdelávanie im bude poskytované v doterajšom režime.

      Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe za dodržania hygienických podmienok tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu

      V opodstatnených prípadoch zabezpečíme aj prevádzku školského klubu detí.

      Škola bude otvorená pre žiakov od 7.30 do 12,00 hod.

      Doobedňajšia činnosť od 8.00 do 11.25 hod.

      Povinnosti zákonného zástupcu, ktorý dobrovoľne súhlasí s nástupom svojho dieťaťa do škôl

      ·      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode svojho dieťaťa do školy a pri odchode svojho dieťaťa zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       

      ·      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška  a papierové jednorazové vreckovky.

       

      ·      Vstup do školy je umožnený iba žiakom. Zákonný zástupca, alebo osoba sprevádzajúca žiaka ho odovzdá pri hlavnom vstupe do budovy školy v čase od 7.30 hod. do 8.00 hod. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  žiaka privádza a odvádza len  osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti.

       

      ·      Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy od

      1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020.

       

      ·      Predkladá pri prvom nástupe svojho dieťaťa  do školy, alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      ·    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Špeciálna základná škola Partizánske do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, MDD, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.

                                                                    riaditeľka školy, Mgr. Janka Smatanová

     • OZNAM

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

      Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa otvárajú všetky špeciálne základné školy - 1. až 9. ročník od 1.6.2020 (pondelok).

       Na základe tejto informácie dávame do Vašej pozornosti:

      Od 1.6.2020 otvárame špeciálnu základnú školu od 1. až po 9. ročník . Okrem vyučovania bude fungovať aj stravovanie v školskej jedálni a školský klub.

      Podmienky priebehu vyučovania, stravovania a otvorenia školského klubu Vám včas oznámime prostredníctvom triednych učiteľov a na webovom sídle školy.

      Ostatní žiaci, sa budú naďalej vzdelávať dištančne – tak ako doteraz.

       

                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                           riaditeľka školy

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje